Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2012

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok

UCHWAŁA NR CLXXX/394/2011
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok.

Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Mieczysław Kus - Członek
3. Bogusław Staszewski - Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie


Uchwała Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 4 lipca 2011 r. W przedłożonej uchwale budżetowej zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1649012276 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 1864282426 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 215270150 zł. Zgodnie z wymogami przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 wyżej cyt. ustawy o finansach publicznych, w uchwale budżetowej wskazano źródła pokrycia deficytu, którymi są kredyty bankowe w kwocie 215270150 zł. Sfinansowanie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa wysokość planowanego deficytu budżetowego.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/08/09, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/17 13:40:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/17 13:40:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/08/09 11:08:13 nowa pozycja