Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2012

Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Miasto Szczecin

UCHWAŁA NR CXXXVI/459/2012

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Miasto Szczecin.


Na podstawie art. 13 pkt 1 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Mieczysław Kus - Członek

po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Szczecin o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2018-2037 zaciąganego przez Miasto Szczecin kredytu w kwocie 240 000 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów złotych) na współfinansowanie zdań inwestycyjnych Miasta Szczecin ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2012-2017,
postanawia

pozytywnie

zaopiniować możliwość spłaty przedmiotowego kredytu w latach 2018-2037 na warunkach określonych we wniosku.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Szczecin pismem z dnia 15 października 2012 r. zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2018-2037 kredytu w kwocie 240 000 000 zł na współfinansowanie zdań inwestycyjnych Miasta Szczecin ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2012-2017.

Podstawę do wystąpienia Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o zaciągnięcie kredytu w kwocie 240 000 000 zł stanowi uchwała Nr XXII/617/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2012-2017.

We wniosku określono warunki otrzymania i spłaty kredytu, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:

1) termin przekazania kredytu: 2012 r. - 104 000 000 zł oraz 2013 r. - 136 000 000 zł,

2) spłata kredytu: 2018 r. - 3 157 895 zł, lata 2019 - 2036 po 12 631 579 zł oraz 2037 r. - 9 473 684 zł,

3) spłata należnych odsetek od kredytu: lata 2012-2018 po 14 400 000 zł, 2019 r. - 13 926 316 zł, 2020 r. - 13 168 421 zł, 2021 r. - 12 410 526 zł, 2022 r. - 11 652 632 zł, 2023 r. - 10 894 737 zł, 2024 r. - 10 136 842 zł, 2025 r. - 9 978 947 zł, 2026 r. - 8 621 053 zł, 2027 r. - 7 863 158 zł, 2028 r. - 7 105 263 zł, 2029 r. - 6 347 368 zł, 2030 r. - 5 589 474 zł, 2031 r. - 4 831 579 zł, 2032 r. - 4 073 684 zł, 2033 r. - 3 315 789 zł, 2034 r. - 2 557 895 zł, 2035 r. - 1 800 000 zł, 2036 r. - 1 042 105 zł oraz 2037 r. -284 211 zł.

Przy wydawaniu opinii Skład Orzekający poddał również ocenie poziom kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu.

Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2011 - 2045, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/619/2012 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r., Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował możliwość spłaty kredytu w latach 2018 - 2037.

Zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) roczne obciążenie budżetu z tytułu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami, nie może przekroczyć 15% prognozowanych dochodów budżetowych, a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Przy obliczaniu ww. wskaźników, stosuje się wyłączenia, gdy dług zaciągnięto w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE lub z bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa EFTA.

Z przyjętej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zawartej w niej prognozy kwoty długu publicznego wynika, iż łączna kwota długu publicznego nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów budżetowych i wyniesie 52,2% w 2012 r. i 58,2% w 2013 r., po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących zobowiązań w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.

Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 15% prognozowanych dochodów budżetowych i będzie wynosiła w 2012 r. - 4,6% oraz w 2013 r. - 5,6%.

Ponadto wieloletnia prognoza finansowa zawiera informację o kształtowaniu się w każdym roku objętym prognozą długu, relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia, obowiązujących w latach 2014-2037 wynika, że poziom spłaty zobowiązań Miasta Szczecin będzie kształtował się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat (i tym samym spełni warunki określone w art. 243 cytowanej ustawy o finansach publicznych).

Z powyższych względów, prognozowane przez Miasto Szczecin obciążenie budżetu spłatą zaciąganego kredytu, zgodnie z art. 169 i art. 170 wymienionej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
 

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/10/25, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/17 13:49:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/17 13:49:26 modyfikacja wartości
Mateusz Kozakiewicz 2013/05/08 12:11:21 modyfikacja wartości
Mateusz Kozakiewicz 2013/05/08 12:09:28 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/10/25 14:47:58 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/10/25 14:45:56 nowa pozycja