Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2012

Uchwała Nr CXXXVI/459/2012 z dnia 18 października 2012 r.

UCHWAŁA NR CXXXVI/459/2012

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Miasto Szczecin.


Na podstawie art. 13 pkt 1 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Mieczysław Kus - Członek

po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Szczecin o wydanie opinii o możli¬wości spłaty w latach 2018-2037 zaciąganego przez Miasto Szczecin kredytu w kwocie 240 000 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów złotych) na współfinansowanie zdań inwestycyjnych Miasta Szczecin ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2012-2017,
postanawia

pozytywnie

zaopiniować możliwość spłaty przedmiotowego kredytu w latach 2018-2037 na warunkach określonych we wniosku.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Szczecin pismem z dnia 15 października 2012 r. zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2018-2037 kredytu w kwocie 240 000 000 zł na współfinansowanie zdań inwestycyjnych Miasta Szczecin ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2012-2017.

Podstawę do wystąpienia Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o zaciągnięcie kredytu w kwocie 240 000 000 zł stanowi uchwała Nr XXII/617/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2012-2017.

We wniosku określono warunki otrzymania i spłaty kredytu, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:

1) termin przekazania kredytu: 2012 r. - 104 000 000 zł oraz 2013 r. - 136 000 000 zł,

2) spłata kredytu: 2018 r. - 3 157 895 zł, lata 2019-2036 po 12 631 579 zł oraz 2037 r. - 9 473 684 zł,

3) spłata należnych odsetek od kredytu: lata 2012-2018 po 14 400 000 zł, 2019 r. - 13 926 316 zł, 2020 r. - 13 168 421 zł, 2021 r. - 12 410 526 zł, 2022 r. - 11 652 632 zł, 2023 r. - 10 894 737 zł, 2024 r. - 10 136 842 zł, 2025 r. - 9 978 947 zł, 2026 r. - 8 621 053 zł, 2027 r. - 7 863 158 zł, 2028 r. - 7 105 263 zł, 2029 r. - 6 347 368 zł, 2030 r. - 5 589 474 zł, 2031 r. - 4 831 579 zł, 2032 r. - 4 073 684 zł, 2033 r. - 3 315 789 zł, 2034 r. - 2 557 895 zł, 2035 r. - 1 800 000 zł, 2036 r. - 1 042 105 zł oraz 2037 r.-284 211 zł.

Przy wydawaniu opinii Skład Orzekający poddał również ocenie poziom kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu.

Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2011 - 2045, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/619/2012 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r., Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował możliwość spłaty kredytu w latach 2018-2037.

Zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) roczne obciążenie budżetu z tytułu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami, nie może przekroczyć 15% prognozowa¬nych dochodów budżetowych, a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Przy obliczaniu ww. wskaźników, stosuje się wyłączenia, gdy dług zaciągnięto w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzą-cymi z budżetu UE lub z bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa EFTA.

Z przyjętej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zawartej w niej prognozy kwoty długu publicznego wynika, iż łączna kwota długu publicznego nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów budżetowych i wyniesie 52,2% w 2012 r. i 58,2% w 2013 r., po uwzględnieniu wyłą¬czeń dotyczących zobowiązań w związku z umową zawartą z podmiotem dys¬ponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.

Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 15% prognozowanych dochodów budżetowych i będzie wynosiła w 2012 r.-4,6% oraz w 2013 r. - 5,6%.

Ponadto wieloletnia prognoza finansowa zawiera informację o kształto¬waniu się w każdym roku objętym prognozą długu, relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia, obowiązujących w latach 2014-2037 wynika, że poziom spłaty zobowiązań Miasta Szczecin będzie kształtował się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat (i tym samym spełni warunki określone w art. 243 cytowanej ustawy o finansach publicznych).

Z powyższych względów, prognozowane przez Miasto Szczecin obciążenie budżetu spłatą zaciąganego kredytu, zgodnie z art. 169 i art. 170 wymienionej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
 

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/10/25, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Mateusz Kozakiewicz, dnia: 2013/05/08 12:11:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mateusz Kozakiewicz 2013/05/08 12:11:21 modyfikacja wartości
Mateusz Kozakiewicz 2013/05/08 12:09:28 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/10/25 14:47:58 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/10/25 14:45:56 nowa pozycja