Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2012

Uchwała Nr CLVII/332/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR CLVII/332/2011
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154. poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273. poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104 z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Mieczysław Kus - Członek
  3. Janusz Jarosz -Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok.

 

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 27 maja 2011 r. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwa¬ły oraz materiały informacyjne.

Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwałą Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 r. zmieniającej ww. uchwałę.

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok zostały ustalone:

a) dochody w wysokości 1611252 276 zł, z tego dochody bieżące 1 345 394 252 zł,
b) wydatki w wysokości 1 826 522 426 zł, z tego wydatki bieżące 1 238 996 453 zł.

Ustalone w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od pla-nowanych wydatków bieżących o kwotę 106 397 799 zł, a zatem spełniony jest wy-móg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały w szczegółowości określonej w art. 235 i art. 236 ww. ustawy.

Dla planowanego na 2012 r. deficytu budżetowego w kwocie 215 270 150 zł wskazano źródła jego sfinansowania, co jest zgodne z art. 212 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

W projekcie uchwały budżetowej ujęto przychody i rozchody budżetu zgodnie z przepisem art. 212 ust. 1 pkt. 4 i 5 ww. ustawy.

Utworzone w projekcie uchwały budżetowej kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją:

  1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
  2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
  3.  zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej zgodnie z wymogami art. 214 ww. ustawy określono:

  1. plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
  2. plany dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych,
  3. zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

Zestawienia dotacji, o których mowa w pkcie 1 i 3 zostały sporządzone w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz wyodrębniono dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, co jest zgodne z wymogami art. 215 ww. ustawy.

W projekcie uchwały ustalono wydatki jednostek pomocniczych oraz ich uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej.

Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały w zakresie limitów zobo-wiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, a w szczególności zapisy art. 89 ust. 1 ustawy. Zakres upoważnień do zaciągania zobowiązań, zmian w planie wydat-ków oraz lokowania wolnych środków, jakich organ stanowiący udzielił Prezydentowi Miasta nie budzi zastrzeżeń.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu, zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.

W sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydat¬ków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej kwoty w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z wartościami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2045 uchwalonej uchwałą Nr IV/41/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r. zmienionej uchwałą Nr VI1/109/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2045.

W § 19 projektu uchwały budżetowej określono, iż „uchwała wchodzi w życie z dniem podjada z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu... ". W związku z tym, iż z zapisów § 1 pkt 6 uchwały Nr VIII/137/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wynika, iż uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok Rada Miasta uchwali do 20 czerwca 2011 roku, Skład Orzekający wskazuje, iż określone ww. wejście w życie przedmiotowej uchwały powinno brzmieć „uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu... ".

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wy-mienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz
 

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/06/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2011/06/20 10:55:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2011/06/20 10:55:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/06/20 09:55:52 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/06/20 09:54:31 nowa pozycja