Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2012

Opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok

UCHWAŁA NR CLVII/332/2011
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154. poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273. poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104 z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Mieczysław Kus - Członek
  3. Janusz Jarosz - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok.

 

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 27 maja 2011 r. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne.

Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwałą Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 r. zmieniającej ww. uchwałę.

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok zostały ustalone:

a) dochody w wysokości 1611252 276 zł, z tego dochody bieżące 1 345 394 252 zł,
b) wydatki w wysokości 1 826 522 426 zł, z tego wydatki bieżące 1 238 996 453 zł.

Ustalone w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od pla-nowanych wydatków bieżących o kwotę 106 397 799 zł, a zatem spełniony jest wy-móg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały w szczegółowości określonej w art. 235 i art. 236 ww. ustawy.

Dla planowanego na 2012 r. deficytu budżetowego w kwocie 215 270 150 zł wskazano źródła jego sfinansowania, co jest zgodne z art. 212 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

W projekcie uchwały budżetowej ujęto przychody i rozchody budżetu zgodnie z przepisem art. 212 ust. 1 pkt. 4 i 5 ww. ustawy.

Utworzone w projekcie uchwały budżetowej kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją:

  1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
  2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
  3.  zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej zgodnie z wymogami art. 214 ww. ustawy określono:

  1. plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
  2. plany dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych,
  3. zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

Zestawienia dotacji, o których mowa w pkcie 1 i 3 zostały sporządzone w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz wyodrębniono dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, co jest zgodne z wymogami art. 215 ww. ustawy.

W projekcie uchwały ustalono wydatki jednostek pomocniczych oraz ich uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej.

Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały w zakresie limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, a w szczególności zapisy art. 89 ust. 1 ustawy. Zakres upoważnień do zaciągania zobowiązań, zmian w planie wydatków oraz lokowania wolnych środków, jakich organ stanowiący udzielił Prezydentowi Miasta nie budzi zastrzeżeń.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu, zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.

W sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydat¬ków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej kwoty w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z wartościami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2045 uchwalonej uchwałą Nr IV/41/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r. zmienionej uchwałą Nr VI1/109/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2045.

W § 19 projektu uchwały budżetowej określono, iż „uchwała wchodzi w życie z dniem podjada z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu... ". W związku z tym, iż z zapisów § 1 pkt 6 uchwały Nr VIII/137/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wynika, iż uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok Rada Miasta uchwali do 20 czerwca 2011 roku, Skład Orzekający wskazuje, iż określone ww. wejście w życie przedmiotowej uchwały powinno brzmieć „uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu... ".

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz
 

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/06/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/17 13:35:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/17 13:35:30 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/06/20 10:55:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/06/20 09:55:52 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/06/20 09:54:31 nowa pozycja