Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2012

Uchwała Nr LXVII/188/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXVII/188/2013

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta spra-wozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2012 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

 1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
 2. Katarzyna Korkus - Członek
 3. Mieczysław Kus - Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok.
UZASADNIENIE

I. Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii, było „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2012 rok", które zostało przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie z zachowaniem ustawowego terminu wynikającego z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Sprawozdanie, do którego dołączono „Informację o stanie mienia komunal¬nego Miasta Szczecin na dzień 31.12.2012 r.", zawiera część tabelaryczną i opisową.
II. Skład Orzekający dokonał analizy i oceny przedłożonego dokumentu, biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
1. W ocenie Składu Orzekającego, sprawozdanie z wykonania budżetu spełnia wymogi art. 269 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, bowiem sporządzone zostało w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej.
2. Obejmuje wykaz jednostek oświatowych prowadzących działalność finanso¬wą w formie rachunku dochodów własnych, co jest zgodne z art. 267 ust. 2 ustawy.
3. Sprawozdanie zawiera informacje o dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach, które dotyczyły realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i tym samym spełnia wymogi art. 269 pkt 2 ustawy,
4. Sprawozdanie uwzględnia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i tym samym spełnia wymogi art. 269 pkt 3 ustawy.
III. Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynikają podstawowe dane dotyczące realizacji budżetu w 2012 r. tj.:

 1. Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 95,9%, z czego dochody bieżące stanowiły 90,4%, natomiast dochody majątkowe -9,6 % wykona¬nych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów ogółem wzrosło o 20,0%.
 2. Plan dochodów bieżących został wykonany w 98,0%, a plan dochodów majątkowych w 79,7%.W 2012 r. dochody podatkowe wykonane zostały w kwocie 564 687 429,16 zł, co stanowiło 34,0% dochodów ogółem, w porównaniu do roku poprzedniego wykonanie było wyższe 1,2%. W porównaniu do 2011 r. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy były wyższe o kwotę 6 174 303,42 zł, co stanowiło 316,2% wykonania roku poprzed¬niego, a skutki obniżenia górnych stawek podatków były wyższe o kwotę 5 029 736,98 zł, co stanowiło 68,6% wykonania roku poprzedniego.
 3. Plan wydatków ogółem został wykonany w 85,8%, z czego wydatki bie-żące stanowiły 75,6%, natomiast wydatki majątkowe — 24,4% wykona¬nych wydatków ogółem.
 4. Plan wydatków bieżących został wykonany w 96,5%, a plan wydatków majątkowych - w 63,8%.
 5. Budżet roku 2012 zamknął się deficytem w kwocie 151 140 689,20 zł, co stanowiło 39,8% planu.
 6. Wykonane dochody bieżące, powiększone o wolne środki na rachunku budżetu były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 266 165 637,64 zł, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 7. Wykonane przychody budżetu w kwocie 412 777 577,09 zł dotyczyły kredytów oraz wolnych środków na rachunku bieżącym. Zrealizowane rozchody w kwocie 33 979 725,02 zł przeznaczono na spłatę kredytów oraz wykup obligacji.
 8. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r. ustalono, że kwota długu na koniec 2012 r. wyniosła 970 491 305,17 zł, co stanowi 58,5% wykonanych dochodów ogółem (w 2011 r. - 55,1%), a po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami po¬ chodzącymi z budżetu UE - 45,9% (w 2011 r. - 46,9%). Tym samym spełniony został, obowiązujący do 2013 r., limit długu publicznego jst wynikający z przepisów art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi¬nansach publicznych. Na kwotę długu składały się zobowiązania z tytułu kredytów oraz obligacji w kwocie 965 200 398, 28 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 5 290 906, 89 zł.
 9. Należności wymagalne Miasta na koniec 2012 r. wyniosły 337 494 205, 13 zł i stanowiły 20,3% wykonanych dochodów ogółem.

IV. W 2012 r. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 8 867 237, 32 zł, natomiast na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii przeznaczono 8 583 778,32 zł.

V. Analiza porównawcza danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał i zarządzeń prowadzonej przez Izbę oraz z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych (statystycznych) wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych we wszystkich dokumentach przedłożonych Izbie.
VI. Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Miasta za 2012 r. nie wykazały przekroczenia planowanych kwot wydatków stanowiących podstawę do dochodzenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Wskazać przy tym należy, że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Przedmiotem opiniowania była zgodność jego zakresu i szczegółowości z zakresem i szczegółowością określonymi w art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał organów jst oraz ze sprawozdaniami budżetowymi. Mimo, że ze względów formalnych sprawozdanie zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi ono oceny wykonania budżetu. Ocena działań Prezydenta w zakre¬sie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości przy wyko¬naniu budżetu należy do Rady Miasta.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2013/05/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Mateusz Kozakiewicz, dnia: 2013/05/08 12:10:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mateusz Kozakiewicz 2013/05/08 12:10:26 modyfikacja wartości
Mateusz Kozakiewicz 2013/05/08 12:09:13 modyfikacja wartości
Mateusz Kozakiewicz 2013/05/08 12:08:08 modyfikacja wartości
Mateusz Kozakiewicz 2013/05/08 12:07:33 modyfikacja wartości
Mateusz Kozakiewicz 2013/05/08 12:07:07 nowa pozycja