Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2012

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok

UCHWAŁA NR CLVII/333/2011

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz¬nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835. Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Mieczysław Kus - Członek
  3. Janusz Jarosz - Członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

 

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2012 rok został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 27 maja 2011 r.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1 611 252 276 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 1 826 522 426 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 215 270 150 zł. W projekcie ustalono przychody z zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 246 599 000 zł oraz rozchody w wysokości 31 328 850 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji i spłatę kredytów bankowych.

Zgodnie z wymogami przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 wyżej cyt. ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały budżetowej wskazano źródła pokrycia deficytu, którymi są kredyty bankowe w kwocie 215 270 150 zł.

Sfinansowanie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa wysokość planowanego deficytu budżetowego.

Skład Orzekający uznaje, iż planowany na 2012 rok deficyt budżetu, ze względów formalnych, jest możliwy do sfinansowania kredytem bankowym.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/06/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/17 13:37:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/17 13:37:29 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/06/20 10:06:50 nowa pozycja