Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

Zarządzenie nr 188/11 w sprawie wyznaczenia Bezpiecznych Stanowisk Komputerowych do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”.

Data podpisania: 2011/04/21

Data wejścia w życie: 2011/04/21


ZARZĄDZENIE NR 188/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia Bezpiecznych Stanowisk Komputerowych do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, Nr 223, poz. 1458, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się w Urzędzie Miasta Szczecin Bezpieczne Stanowiska Komputerowe zlokalizowane w Biurze ds. Ochrony Informacji Niejawnych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrona informacji niejawnych przy przetwarzaniu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz wyodrębnione Bezpieczne Stanowisko Komputerowe przeznaczone do przetwarzania dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”.
2. Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności wytwarzają
i przetwarzają dokumenty i nośniki oznaczone klauzulą „zastrzeżone” na wyznaczonym
w Wydziale Bezpiecznym Stanowisku Komputerowym.
3. Udostępnianie Bezpiecznych Stanowisk Komputerowych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Szczecin a Dyrektorem jednostki organizacyjnej.

§ 2. Użytkownicy Bezpiecznych Stanowisk Komputerowych Urzędu Miasta Szczecin wyznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” muszą posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa bądź upoważnienie Prezydenta Miasta Szczecin uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

§ 3. Użytkownicy Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego Urzędu Miasta Szczecin wyznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” muszą posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa co najmniej do tej klauzuli tajności.

§ 4. Użytkownicy systemu przed uzyskaniem faktycznego dostępu do Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego Urzędu Miasta Szczecin polegającego na wygenerowaniu konta i przydzieleniu początkowego hasła dostępu, uzyskują formalne uprawnienia określone
w „Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji dla Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego”.

§ 5.1. Użytkownik Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego Urzędu Miasta Szczecin zostaje zidentyfikowany na podstawie formularza „Wniosek o przydzielenie konta
w systemie do przetwarzania informacji niejawnych.
2. Dane zawarte we wniosku potwierdza Prezydent Miasta Szczecin, właściwy dyrektor wydziału/ kierownik biura, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz administrator systemu.

§ 6.1. Uprawnieni użytkownicy Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego Urzędu Miasta Szczecin przed rozpoczęciem pracy w systemie są zobowiązani odbyć szkolenie
w zakresie jego funkcjonowania oraz zasad zapewnienia odpowiednich warunków ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w systemie.
2. Szkolenia prowadzone są przez inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
w Biurze ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 7.1. Uprawniony użytkownik przed rozpoczęciem pracy na Bezpiecznym Stanowisku Komputerowym Urzędu Miasta Szczecin zgłasza się do pracowników Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych, gdzie jest identyfikowany na podstawie dowodu osobistego, a następnie loguje się do przydzielonego mu stanowiska komputerowego.
2. Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych prowadzi ewidencję osób, które korzystają z Bezpiecznych Stanowisk Komputerowych Urzędu Miasta Szczecin.
3. Wpisu do ewidencji, o której mowa w ust. 2, użytkownik dokonuje osobiście.
§ 8.1. Użytkownik Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego Urzędu Miasta Szczecin jest zobowiązany informować pracowników Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych o wszelkich problemach związanych z obsługą stanowiska.
2. W czasie wykonywania prac personelu technicznego oraz sprzątającego zabroniona jest praca na stanowisku komputerowym, a dokumenty niejawne należy zabezpieczyć.

§ 9. Zabrania się używania w pomieszczeniach, w których znajdują się Bezpieczne Stanowiska Komputerowe Urzędu Miasta Szczecin, telefonów komórkowych, telefonów bezprzewodowych, radioodbiorników, notebooków.

§ 10. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi
ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 11. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 175/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przetwarzania, wytwarzania i przeglądania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta Szczecin,
2) Zarządzenie Nr 176/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie
w sprawie przetwarzania, wytwarzania i przeglądania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta Szczecin.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2011/04/27, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Urszula Sygit, dnia: 2011/04/27 08:50:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Urszula Sygit 2011/04/27 08:50:48 nowa pozycja