Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta 2011

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Miasta Szczecin na 2011 rok

UCHWAŁA NR XXII/93/2011
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Miasta Szczecin na 2011 rok.

na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2011 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Mieczyslaw Kus - Czlonek
3. Janusz Jarosz - Czlonek

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

Uchwala Nr IV/42/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 7 lutego 2011 r. W przedłożonej uchwale budżetowej zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1 480 915 958 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 1 878 637 852 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 397 721 894 zł. Zgodnie z wymogami przepisu art. 212 ust. 1 pkt. 3 wyżej cyt. ustawy o finansach publicznych, w uchwale budżetowej wskazano źródła pokrycia deficytu, którymi są kredyty bankowe w kwocie 276 621 150 zł oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 121 100 744 zł.

Sfinansowanie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa wysokość planowanego deficytu budżetowego.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/02/23, odpowiedzialny/a: Iwana Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/17 14:27:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/17 14:27:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/02/23 23:28:05 nowa pozycja