Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta 2010

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2010 rok

UCHWAŁA NR CXXXV/388/2009
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2010 r.

        Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, po/. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus  - Przewodniczący
2. Urszula Głod-van de Sanden - Członek
3. Janusz Jarosz  - Członek

po rozpatrzeniu projektu budżetu Miasta Szczecin na 2010 r.,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego.


Uzasadnienie

        Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2010 r. został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 16 listopada 2009 r.

        W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 1 422 083 311 zł, wydatki w wysokości 1 870 379 729 zł oraz rozchody w wysokości 27 679 090 zł, przeznaczone na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w wysokości 448 296 418 zł, natomiast wskutek uwzględnienia wyżej wymienionych rozchodów wykazuje wydatki i rozchody nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 475 975 508 zł.

Z uchwały wynika, że źródłami pokrycia wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu będą:

- kredyty  462 500 000 zł,
- pożyczki  2 500 000 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  10 975 508 zł.

        Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały określone zgodnie z przepisami art. 168 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

        Do budżetu została dołączona prognoza kwoty długu publicznego Miasta Szczecin sporządzona na lata 2010-2036, tj. na okres spłaty wykazanego długu. Prognoza obejmuje nie spłacone pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych oraz zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych, ponadto uwzględnia prognozowane zaciągnięcie w 2010 roku kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 465 000 000 zł.

        W prognozie dodatkowo zostało uwzględnione zaciągnięcie w roku 2012 dodatkowych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 151 000 000 zł.
Wyżej wymieniona prognoza kwoty długu publicznego Miasta Szczecin została przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie pozytywnie zaopiniowana, jako spełniająca wymogi przepisów art. 169 oraz art. 170 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych.

        W związku z powyższym, planowane przez Miasto na 2010 rok wydatki i rozchody w wysokości 475 975 508 zł nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficyt budżetowy w wysokości 448 296 18 zł, ze względów formalnych, są możliwe do sfinansowania wyżej wymienionymi pożyczkami, kredytami oraz nadwyżką budżetową pod warunkiem, że nadwyżka budżetowa wystąpi w rozliczeniu na dzień 31 grudnia 2009 r.

        Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/12/14, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/19 11:45:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/19 11:45:03 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/19 11:39:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/12/14 12:15:46 nowa pozycja