Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta 2009

Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

UCHWAŁA NR XCVIII/272/2009
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 września 2009 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
2. Urszula Głod-van de Sanden - Członek
3. Janusz Jarosz - Członek

pozytywnie opiniuje informację Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

Uzasadnienie

Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 sierpnia 2009 r.

W opinii Składu Orzekającego forma i zakres informacji są zgodne z wymogami określonymi uchwałą Nr LX/1119/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego.

Szczegółowość informacji jest nie mniejsza niż szczegółowość uchwały budżetowej, co jest zgodne z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666).

Z danych zawartych w informacji wynika, iż wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2009 r. przedstawia się następująco:

 

 

Plan roczny

wykonanie (I p.)

%

-  dochody:

1 393 482 621 zł

680 879 252 zł  

48,9

-   wydatki:

1 712 055 070 zł 

650 410 602 zł  

38,0

    w tym:

 

 

 

    ■ majątkowe:

595 475 449 zł 

112 706 306 zł  

18,9

   

Wyżej wymienione dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. oraz ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikającymi z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Rozliczenie półroczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, iż zostały wypracowane środki w wysokości 134 245 274 zł pozostające do wykorzystania w II półroczu. W ciągu I półrocza budżetowego Miasto dysponowało przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 127 154 698 zł.

Według danych statystycznych dług publiczny Miasta na koniec I półrocza 2009 r. wyniósł - wg wartości nominalnej z dnia zawierania transakcji 162 030 100 zł, którego wartość po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 168 256 013 zł, co stanowi odpowiednio 11,6% oraz 12,1% planowanych dochodów rocznych. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Dane zawarte w opiniowanej informacji oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków, noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zwraca się uwagę na dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2009 r. w wysokości 225 455 zł.

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721, z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 oraz z 2009 r. Nr 121 poz. 1002).

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Prezydenta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus

Załączniki:

udostępnił: Buro Budżetu, wytworzono: 2009/09/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/19 12:02:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/19 12:02:01 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/19 11:57:17 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 13:19:47 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 13:45:32 nowa pozycja