Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2008

Uchwała Nr CLXXXIV/461/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA NR CLXXXIV/461/2007
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 3 grudnia 2007 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej  Miasta Szczecin na 2008 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, i Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. MieczysławKus  -Przewodniczący
2. Krystyna Goździk -Członek
3. Janusz Jarosz  -Członek

pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2008 rok.

 Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2008 rok został przekazany Regio-nalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 15 listopada 2007 r.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej jest opracowany zgodnie z wymogami pro¬cedury uchwalania budżetu określonej uchwałą Nr XVI/489/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecin.

 Do projektu zostały opracowane objaśnienia wymagane przepisami art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 1Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984).

Przedłożona z projektem uchwały budżetowej informacja o stanie mienia komunal-nego została opracowana zgodnie z art. 180 wyżej wymienionej ustawy o finansach pu-blicznych. Zawiera ona dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności oraz da¬ne o zmianach w stanie mienia komunalnego i o dochodach uzyskanych z tytułu wykony¬wania prawa własności i innych praw majątkowych.

Projekt budżetu spełnia wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych. Docho¬dy zostały określone według źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatki według działów i rozdziałów z wymaga¬nym wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.

Do projektu uchwały budżetowej opracowano w formie załączników limity wydat-ków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Treść wymienionych załączników spełnia wymogi przepisów art. 166 cyt. ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 1 265 946 122 zł, wydatki w wysokości 1 400 371 189 zł oraz rozchody w wysokości 40 869 150 zł, przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje defi-cyt w wysokości 134 425 067 zł, natomiast wskutek uwzględnienia wyżej wymienionych rozchodów wykazuje wydatki i rozchody nieznajdujące pokrycia w planowanych docho-dach w wysokości 175 294 217 zł. Z uchwały wynika, że źródłami pokrycia wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu będą:
- kredyty 109 000 000 zł,
- pożyczki na prefinansowanie 12 574 725 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 16 756 718 zł,
- wolne środki pieniężne na r-ku bankowym 36 962 774 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały określone zgodnie z przepisami art. 168 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Utworzone w budżecie rezerwy nie przekraczają dopuszczalnych limitów określo-nych w art. 173 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwiet-nia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wyodrębnione zgodnie z wymogami art. 184 ust. 1 pkt 13 cytowanej ustawy o finansach publicznych, a ich szczegółowość spełnia wy¬mogi przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej ... (Dz. U. Nr 135, poz. 955).

Zgodnie z wymogami art. 184 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kwoty planowanych docho¬dów w całości przeznaczono na realizację wymienionych programów, co jest zgodne z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia¬łaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.).

Przyznane zakładom budżetowym dotacje przedmiotowe oraz celowe na dofinanso-wanie kosztów realizacji inwestycji są zgodne z przepisami art. 24 ust. 4, 5 i 7 ustawy o fi-nansach publicznych.

W uchwale wyodrębniono dotacje celowe na zadania publiczne zlecane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które zostały ujęte zgodnie z art. 176 ustawy o finansach publicznych.
Dotacje dla instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro¬wotnej zostały ujęte zgodnie z przepisami właściwych ustaw szczegółowych.

Projekty planów przychodów i wydatków funduszy celowych zostały wyodrębnione zgodnie z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały uwzględniono:
1)   limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papie¬rów wartościowych na:
a.  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
b. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2)   upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań:
a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
b. na finansowanie wydatków dot. programów i projektów realizowanych ze środków
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
c. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, które są zgodne z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały uwzględniono upoważnienia dla organu wykonawczego do:
a. zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta,
b. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, oraz zmniejszania wydatków majątkowych.

wymienione upoważnienia są zgodne z przepisami art. 184 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto uwzględniono upoważnienia dla organu wykonawczego do przekazania in-nym jednostkom organizacyjnym Miasta niektórych uprawnień do zmiany planowanych wydatków oraz do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapew¬nienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, które są zgodne z przepisami art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Upoważnienie do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych są zgodne z przepisami art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W planie wydatków budżetowych uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, co jest wymagane przepisem art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn zm.).

W planie wydatków budżetowych w działach 801-Oświata i wychowanie, 852-Pomoc społeczna oraz 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Wydatki na pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego zostały określone zgodnie z art. 175 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu, zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726,
Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 322 i Nr 128, poz. 890).

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienio-nej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo ^wołania do Kole-gium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczysław Kus

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/12/03, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 13:14:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 13:14:34 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 12:07:52 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 11:59:06 nowa pozycja