Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2008

Opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2008 rok

UCHWAŁA NR CLXXXIV/461/2007
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 3 grudnia 2007 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej  Miasta Szczecin na 2008 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, i Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus  - Przewodniczący
2. Krystyna Goździk - Członek
3. Janusz Jarosz  - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2008 rok.

 Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2008 rok został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 15 listopada 2007 r.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej jest opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej uchwałą Nr XVI/489/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecin.

 Do projektu zostały opracowane objaśnienia wymagane przepisami art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 1Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984).

Przedłożona z projektem uchwały budżetowej informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z art. 180 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Zawiera ona dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego i o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Projekt budżetu spełnia wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody zostały określone według źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatki według działów i rozdziałów z wymaganym wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.

Do projektu uchwały budżetowej opracowano w formie załączników limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Treść wymienionych załączników spełnia wymogi przepisów art. 166 cyt. ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 1 265 946 122 zł, wydatki w wysokości 1 400 371 189 zł oraz rozchody w wysokości 40 869 150 zł, przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje defi-cyt w wysokości 134 425 067 zł, natomiast wskutek uwzględnienia wyżej wymienionych rozchodów wykazuje wydatki i rozchody nieznajdujące pokrycia w planowanych docho-dach w wysokości 175 294 217 zł. Z uchwały wynika, że źródłami pokrycia wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu będą:
- kredyty 109 000 000 zł,
- pożyczki na prefinansowanie 12 574 725 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 16 756 718 zł,
- wolne środki pieniężne na r-ku bankowym 36 962 774 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały określone zgodnie z przepisami art. 168 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Utworzone w budżecie rezerwy nie przekraczają dopuszczalnych limitów określonych w art. 173 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwiet-nia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wyodrębnione zgodnie z wymogami art. 184 ust. 1 pkt 13 cytowanej ustawy o finansach publicznych, a ich szczegółowość spełnia wymogi przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej (Dz. U. Nr 135, poz. 955).

Zgodnie z wymogami art. 184 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kwoty planowanych dochodów w całości przeznaczono na realizację wymienionych programów, co jest zgodne z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.).

Przyznane zakładom budżetowym dotacje przedmiotowe oraz celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji są zgodne z przepisami art. 24 ust. 4, 5 i 7 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale wyodrębniono dotacje celowe na zadania publiczne zlecane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które zostały ujęte zgodnie z art. 176 ustawy o finansach publicznych.
Dotacje dla instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zostały ujęte zgodnie z przepisami właściwych ustaw szczegółowych.

Projekty planów przychodów i wydatków funduszy celowych zostały wyodrębnione zgodnie z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały uwzględniono:
1)   limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papie¬rów wartościowych na:
a.  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
b. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2)   upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań:
a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
b. na finansowanie wydatków dot. programów i projektów realizowanych ze środków
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
c. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, które są zgodne z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały uwzględniono upoważnienia dla organu wykonawczego do:
a. zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta,
b. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, oraz zmniejszania wydatków majątkowych.

wymienione upoważnienia są zgodne z przepisami art. 184 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto uwzględniono upoważnienia dla organu wykonawczego do przekazania innym jednostkom organizacyjnym Miasta niektórych uprawnień do zmiany planowanych wydatków oraz do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, które są zgodne z przepisami art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Upoważnienie do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych są zgodne z przepisami art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W planie wydatków budżetowych uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, co jest wymagane przepisem art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn zm.).

W planie wydatków budżetowych w działach 801-Oświata i wychowanie, 852-Pomoc społeczna oraz 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Wydatki na pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego zostały określone zgodnie z art. 175 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu, zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726,
Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 322 i Nr 128, poz. 890).

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienio-nej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo ^wołania do Kole-gium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczysław Kus

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/12/03, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/19 12:55:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/19 12:55:41 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/19 12:55:24 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 13:14:34 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 12:07:52 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 11:59:06 nowa pozycja