Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2008

Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

UCHWAŁA NR CI/262/2008
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE
z dnia 8 września 2008 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1.  Mieczysław Kus       - Przewodniczący
2.  Krystyna Goździk    - Członek
3.  Janusz Jarosz           -Członek

pozytywnie opiniuje informację Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

Uzasadnienie

Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku została przekazana Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 29 sierpnia 2008 r.

W opinii Składu Orzekającego forma i zakres informacji są zgodne z wymogami określonymi uchwałą Nr LX/1119/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze oraz informacji o przebiegu wykonania potanu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowość informacji jest nie mniejsza niż szczegółowość uchwały budżetowej, co jest zgodne z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984).

Z danych zawartych w informacji wynika, iż wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2008 r. przedstawia się następująco:

 

  Plan roczny   Wykonanie (I p.)  %
- dochody: 1 359 006 525 zł  664 520 748 zł   48,9
- wydatki:  1 573 708 738 zł 580 491 406 zł   36,9
w tym:        
 majątkowe: 538 128 449 zł  97 886 399 zł  18,2


Wyżej wymienione dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. oraz ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikającymi z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Rozliczenie półroczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, iż zostały wypracowane środki w wysokości 210 927 222 zł pozostające do wykorzystania w II półroczu. W ciągu I półrocza budżetowego Miasto dysponowało przychodami pochodzącymi z niżej wymienionych źródeł:
-   pożyczek                                                                         9 982 041 zł,
-   nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych                               34 256 294 zł,
-   wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2007 r.                                          112 590 684 zł.

Według danych statystycznych dług Miasta na koniec I półrocza 2008 r. wyniósł 198 274 702 zł, co stanowi 14,6% planowanych dochodów rocznych. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Dane zawarte w opiniowanej informacji oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zwraca się uwagę na dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2008 r. w:
-   zakładach budżetowych na kwotę 1 202 900 zł,
-   gospodarstwach pomocniczych na kwotę 48 850 zł.

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721).

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczysław Kus

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/09/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/19 12:30:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/19 12:30:13 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 13:16:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 11:20:35 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/05/12 10:27:07 nowa pozycja