Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2008

Uchwała Nr XVIII/41/2009 z dnia 30 marca 2009 r.

UCHWAŁA NR XVIII/41/2009
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2008 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1.  Mieczysław Kus       - Przewodniczący
2.  Krystyna Goździk    -Członek
3.  Janusz Jarosz           -Członek

pozytywnie opiniuje sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2008 r.

Uzasadnienie

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2008 r. zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 20 marca 2009 r.

W ocenie Składu Orzekającego, sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie żart. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100). Szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej; sprawozdanie zawiera wyodrębnienie dochodów według źródeł oraz dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, wydatków ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych, wykonanie planów przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oraz dotacji ujętych w budżecie.

Dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami zostały wyodrębnione, co jest zgodne z art. 199 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 184 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu w 2008 r. oraz danymi ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie na podstawie uchwał i zarządzeń budżetowych.

Rozliczenie roczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, iż w ciągu roku budżetowego 2008 wypracowano środki w wysokości 127 154 698 zł pozostające do zadysponowania w przyszłych latach budżetowych. W ciągu roku budżetowego Miasto dysponowało przychodami pochodzącymi z niżej wymienionych źródeł:
-   pożyczek na prefinansowanie                                              9 982 041 zł,
-   nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych                               131 924 172 zł,
-   wolnych środków pieniężnych z rozliczenia 2007 r.        14 922 806 zł.

Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych w budżecie wydatków oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości nie zostały wykorzystane, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Z uzyskanych dochodów nie zrealizowano wydatków na kwotę 378 163 zł.

Według danych statystycznych dług Miasta Szczecin na koniec roku budżetowego 2008 wyniósł - wg wartości nominalnej z dnia zawierania transakcji 184 888 151 zł, którego wartość po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na koniec 2008 r. wynosi 186 845 253 zł, co stanowi odpowiednio 14,4% oraz 14,6% wykonanych dochodów. Na koniec roku budżetowego 2007 dług publiczny Miasta wynosił 217 478 686 zł i stanowił 18,7% wykonanych dochodów. Z przedstawionych danych wynika, że kwota długu publicznego Miasta nie przekracza 60% wykonanych dochodów, co jest zgodne z przepisami z art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Z danych statystycznych ponadto wynika, iż na koniec roku budżetowego 2008 stan pozostałych zobowiązań Miasta wynikający z zawartych umów (o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy) wynosił 0 zł, na koniec roku 2007 również wynosił 0 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby wy terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczystaw Kus

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2009/03/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 13:15:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 13:15:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 11:32:22 nowa pozycja