Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecin 2008

Opinia RIO w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta sparwozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2008 rok

UCHWAŁA NR XVIII/41/2009
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2008 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1.  Mieczysław Kus       - Przewodniczący
2.  Krystyna Goździk    - Członek
3.  Janusz Jarosz           - Członek

pozytywnie opiniuje sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2008 r.

Uzasadnienie

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2008 r. zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 20 marca 2009 r.

W ocenie Składu Orzekającego, sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie żart. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100). Szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej; sprawozdanie zawiera wyodrębnienie dochodów według źródeł oraz dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, wydatków ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych, wykonanie planów przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oraz dotacji ujętych w budżecie.

Dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami zostały wyodrębnione, co jest zgodne z art. 199 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 184 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu w 2008 r. oraz danymi ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie na podstawie uchwał i zarządzeń budżetowych.

Rozliczenie roczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, iż w ciągu roku budżetowego 2008 wypracowano środki w wysokości 127 154 698 zł pozostające do zadysponowania w przyszłych latach budżetowych. W ciągu roku budżetowego Miasto dysponowało przychodami pochodzącymi z niżej wymienionych źródeł:
-   pożyczek na prefinansowanie                                              9 982 041 zł,
-   nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych                               131 924 172 zł,
-   wolnych środków pieniężnych z rozliczenia 2007 r.        14 922 806 zł.

Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych w budżecie wydatków oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości nie zostały wykorzystane, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Z uzyskanych dochodów nie zrealizowano wydatków na kwotę 378 163 zł.

Według danych statystycznych dług Miasta Szczecin na koniec roku budżetowego 2008 wyniósł - wg wartości nominalnej z dnia zawierania transakcji 184 888 151 zł, którego wartość po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na koniec 2008 r. wynosi 186 845 253 zł, co stanowi odpowiednio 14,4% oraz 14,6% wykonanych dochodów. Na koniec roku budżetowego 2007 dług publiczny Miasta wynosił 217 478 686 zł i stanowił 18,7% wykonanych dochodów. Z przedstawionych danych wynika, że kwota długu publicznego Miasta nie przekracza 60% wykonanych dochodów, co jest zgodne z przepisami z art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Z danych statystycznych ponadto wynika, iż na koniec roku budżetowego 2008 stan pozostałych zobowiązań Miasta wynikający z zawartych umów (o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy) wynosił 0 zł, na koniec roku 2007 również wynosił 0 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby wy terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczysław Kus

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2009/03/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/19 13:23:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/19 13:23:44 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/19 13:23:20 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 13:15:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 11:32:22 nowa pozycja