Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta 2007

Opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2007 rok

UCHWAŁA NR CLXVII/423/ 2006
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 4 grudnia 2006 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2007 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, i Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
2. Urszula Głod-van de Sanden - Członek
3. Janusz Jarosz - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2007 rok, z uwagą dotyczącą braku zrównoważenia potrzeb kredytowych Miasta przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uzasadnienie


Przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2007 rok jest opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej uchwałą Nr XVI/489/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecin.
Projekt uchwały składa się z czterech części oraz materiałów uzupełniających. Poza wymogami ww. uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt obejmuje: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz prognozę długu publicznego.
Do projektu zostały opracowane objaśnienia wymagane przepisami art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218
1 Nr 187, poz. 1381).
Przedłożona z projektem uchwały budżetowej informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z art. 180 wymienionej ustawy o finansach publicznych. Zawiera ona dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego i o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Projekt budżetu spełnia wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody zostały określone według źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej, wydatki według działów i rozdziałów z wymaganym wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.
Do projektu uchwały budżetowej opracowano w formie załącznika limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Treść wymienionego załącznika spełnia wymogi przepisów art. 166 cyt. ustawy o finansach publicznych.
Do projektu uchwały budżetowej opracowano w formie załącznika limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Treść wymienionego załącznika spełnia wymogi przepisów art. 166 cyt. ustawy o finansach publicznych.
W projekcie budżetu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 110 311 096 zł. Określono źródła jego pokrycia zgodnie z przepisami art. 168 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych.
Utworzone w budżecie rezerwy nie przekraczają dopuszczalnych limitów określonych w art. 173 ustawy o finansach publicznych.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wyodrębnione zgodnie z wymogami art. 184 ust. 1 pkt 13 cytowanej ustawy o finansach publicznych, a ich szczegółowość spełnia wymogi przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej (Dz. U. Nr 135, poz. 955).
Zgodnie z wymogami art. 184 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kwoty planowanych dochodów w całości przeznaczono na realizację wymienionych programów, co jest zgodne z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.).
W uchwale wyodrębniono dotacje celowe na zadania publiczne zlecane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które zostały ujęte zgodnie z art. 176 ustawy o finansach publicznych.
Dotacje dla instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zostały ujęte zgodnie z przepisami właściwych ustaw szczegółowych.
Projekty planów przychodów i wydatków funduszy celowych zostały wyodrębnione zgodnie z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
W projekcie uchwały uwzględniono:
1) limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
b. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
2) upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań:
a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
b. na finansowanie wydatków dot. programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
c. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, które są zgodne z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o finansach publicznych. Zwraca się uwagę na brak zrównoważenia w planowaniu potrzeb kredytowych Miasta przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W § 4 projektu uchwały ustalono rozchody Miasta przeznaczone na:
a. spłatę rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 48 509 130 zł,
b. spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 24 690 870 zł
razem: 73 200 000 zł

W § 20 projektu uchwały ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 73 200 000 zł. W ocenie Składu Orzekającego, Miasto nie musi zaciągać kredytów i pożyczek oraz emitować papierów wartościowych przeznaczonych na spłatę rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 48 509 130 zł. Na wymieniony cel Miasto otrzyma środki ze źródeł pozabudżetowych (Unii Europejskiej) w wysokości 48 509 130 zł, co zostało wykazane w dochodach budżetu - str. 24 projektu budżetu (cz. II ust. 4 tiret trzecie).
W projekcie uchwały uwzględniono upoważnienie dla organu wykonawczego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania wydatków majątkowych, oraz upoważnienie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu. Wymienione upoważnienia są zgodne z przepisami art. 184 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ponadto uwzględniono upoważnienie dla organu wykonawczego do przekazania innym jednostkom organizacyjnym Miasta niektórych uprawnień do zmiany planowanych wydatków, które jest zgodne z przepisami art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
W planie wydatków budżetowych uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, co jest wymagane przepisem art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn zm.).
W planie wydatków budżetowych w działach 801-Oświata i wychowanie, 852-Pomoc społeczna oraz 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674).
Załączona do projektu budżetu prognoza kwoty długu publicznego została opracowana na lata 2007-2033, tj. na okres pełnej spłaty długu. Prognozowane dochody w roku 2007 stanowią 115% przewidywanego wykonania w roku 2006, przy czym przewidywane wykonanie w roku 2006 stanowi 110% wykonania w roku 2005. Z przedstawionych danych wynika, iż wielkość prognozowanych dochodów w 2007 r. nie daje podstawy do opinii o nierealnym planowaniu dochodów. Zwraca się uwagę, iż ze zbilansowania danych dotyczących roku 2006 wynika nadwyżka środków w wysokości 3 405 484 zł, która nie została uwzględniona w przychodach roku 2007.

Ustalone w prognozie dane dotyczące długu publicznego spełniają wymogi przepisów art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota długu publicznego planowana na koniec każdego roku w latach 2007-2033 nie przekracza 60% dochodów, co jest zgodne z cytowanym przepisem art. 170 ust. 2 ustawy. Również łączna kwota przypadających do spłaty w każdym roku budżetowym rat zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń nie przekracza 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów, co jest zgodne z przepisem art. 169 ust. 1 cytowanej ustawy o finansach publicznych.
Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu, zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 i Nr 137, poz. 976).
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawoodwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczysław Kus

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/12/04, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/19 13:45:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/19 13:45:50 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/19 13:40:20 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 13:10:44 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 10:45:46 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/05/12 10:31:36 nowa pozycja