Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki Mapy Akustycznej Miasta Szczecin

Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie

Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie.

Układ komunikacyjny Szczecina jest cechą odróżniającą go od innych miast Polski i Europy. Promienisty układ ulic powoduje, że praktycznie wszystkie połączenia międzydzielnicowe muszą odbywać się przez centralne rejony miasta, a nie do końca ukształtowany układ uliczny w Śródmieściu uniemożliwia wykorzystanie istniejących już odcinków ulic w celu skierowania ruchu tranzytowego na jego obrzeża, Szczecin nie posiada także centrum w dosłownym tego słowa znaczeniu, a jedynie rozległy, choć zróżnicowany obszar miejski.

Miasto, leżąc na skrzyżowaniu ważnych arterii komunikacji krajowej i tras tranzytowych Europy, jest dużym ośrodkiem przemysłowym, z szczególnie rozwiniętą gałęzią stoczniową i portową.

Głównymi źródłami hałasu w mieście Szczecin jest komunikacja drogowa, linie kolejowe oraz przemysł. Największą uciążliwością dla mieszkańców jest komunikacja drogowa na głównych ulicach i trasach wylotowych miasta.

Mapa akustyczna uwzględnia oddziaływanie komunikacyjnych (drogowych, tramwajowych i kolejowych), oraz stacjonarnych źródeł hałasu - w głównej mierze instalacji przemysłowych.

Poniżej scharakteryzowano poszczególna źródła hałasu.

 

 Komunikacja drogowa

 

Sieć drogowa Szczecina jest silnie powiązana z strukturą miasta, która charakteryzuje się dwubiegunowym układem ośrodków centralnych: Prawobrzeże - Lewobrzeże. Część lewobrzeżna, będąca dużo silniej rozwinięta, łączy się z częścią prawobrzeżną tylko dwoma trasami, co prowadzi do generowania dużych natężeń ruchu.

Przez miasto przebiega 5 dróg krajowych (drogi nr: 3; 10; 13; 31, A6 przechodząca w drogę nr 6) o długości 41km i 1 droga wojewódzka o długości 12 km (droga wojewódzka nr 115). Dodatkowo drogi krajowe: A6, droga nr 6 (E28) i nr 3 (E65) są jednocześnie drogami międzynarodowymi.

Komunikacja drogowa ma największy wpływ na ogólny klimat akustyczny panujący w mieście i jest dominującym źródłem hałasu. Jednakże wpływ ten zmienia się w zależności od natężenia ruchu, ilości pasów ruchu, stanu nawierzchni i udziału procentowego pojazdów ciężkich. Najgorsza sytuacja panuje na głównych trasach tranzytowych przechodzących przez miasto, z nawierzchnią kostkową, posiadających torowisko tramwajowe.

W oparciu o przeprowadzone pomiary natężenia ruchu, oraz materiały archiwalne stwierdzono że rozpiętość ilości pojazdów na różnych odcinkach dróg wynosi około 3900 w skali jednej godziny dla pojazdów osobowych, i około 500 dla pojazdów ciężkich.

Linie kolejowe

Szczecin jest ważnym węzłem kolejowym, który tworzą dwie linie magistralne na kierunkach Szczecin – Stargard Szczeciński – Poznań (Gdańsk) i Szczecin – Wrocław oraz linia pierwszorzędna Szczecin Dąbie – Świnoujście, obsługujące głównie ruch pasażerski i towarowy.

Miasto posiada także połączenia międzynarodowe z Angermünde, Berlinem, Poczdamem, Pasewalkiem, Neubranderburgiem, Schwerinem, Hagenow, Amsterdamem i Hanowerem.

Ruch pasażerski dalekobieżny miasta Szczecin zapewnia połączenia z najważniejszymi ośrodkami w całym kraju. W ruchu regionalnym przewóz pasażerów odbywa się głównie w kierunku Gryfina, Szczecina Dąbie i granicy polsko-niemieckiej.

Węzeł szczeciński posiada bezpośrednie regionalne połączenia kolejowe z Choszcznem, Krzyżem, Kostrzyniem, Szczecinkiem, Koszalinem, Kołobrzegiem, Świnoujściem i  Kamieniem Pomorskim.

Ruch towarowy generowany jest przede wszystkim w obszarach przemysłowych Międzyodrza na stacji kolejowej i portowej Szczecin Port Centralny. Kolejowe przewozy tranzytowe realizowane są do i z portu morskiego w kierunku południowym (Czechy, Słowacja, Węgry) i wschodnim (Białoruś i Ukraina).

Wpływ linii kolejowych na klimat akustyczny jest ograniczony do bezpośredniego otoczenia. Zasięg oddziaływania hałasu generowanego przez przejeżdżające pociągi jest wprost proporcjonalny do liczby przejeżdżających pociągów oraz prędkości ruchu. Uciążliwość tego hałasu na sąsiadujących z nim terenach chronionych potrafi być znacząca i w niektórych przypadkach stanowi główne źródło hałasu.

Komunikacja miejska

Sieć komunikacji miejskiej w Szczecinie tworzy komunikacja tramwajowa i autobusowa. Miasto obsługiwane jest przez 43 linie zwykłe i 8 linii pospiesznych komunikacji autobusowej oraz 13 linii tramwajowych.

Średnia długości linii autobusowych wynosi 583,38 km, a łączna długość linii tramwajowych wynosi 100,07 km. Linie te obsługiwane są przez 199 autobusów w szczytach przewozowych oraz 149 wagonów tramwajowych (91 pociągów). Komunikacja zbiorowa oplata całe miasto oraz zapewnia komunikacje z najbliższymi miejscowościami (Police, Kołbaskowo, Przecław).

Hałasu pochodzącego od komunikacji autobusowej nie wyróżnia się jako osobne źródło i włącza się go do hałasu drogowego wraz z pozostałymi typami pojazdów. Linie tramwajowe rozpatrywane są natomiast jako odrębne źródło hałasu.

Linie tramwajowe swym zasięgiem obejmują głównie lewobrzeżną część miasta. Na cześć prawobrzeżną tramwajem można przejechać tylko do połowy trasy, a następnie należy się przesiąść do komunikacji autobusowej. Sieć torowisk jest stosunkowo gęsta i swym zasięgiem obejmuje wszystkie ważniejsze obszary lewobrzeżnej części miasta. Gęstość sieci tramwajowej sprawia, że jej stan techniczny w przeważającej części jest niezadowalający.

Hałas generowany przez przejeżdżające tramwaje w dużym stopniu zależy od rodzaju torowiska i jego stanu technicznego. Największe poziomu hałasu obserwowano dla tramwajów przejeżdżających po starym torowisku nie posiadającym wydzielonego pasa ruchu, natomiast najniższe poziomy mierzono dla nowych torowisk biegnących w gumowych wibroizolatorach przez wydzielony pas ruchu.

Przemysł

Szczecin to duży ośrodek polskiej gospodarki morskiej: pełnomorski port obsługuje armatorów z całego świata i jest także macierzystym portem dwóch dużych przedsiębiorstw shippingowych (Polskiej Żeglugi Morskiej i Euroafrica).

W Szczecinie mają siedziby znane w świecie stocznie: Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o., stocznia remontowa „Gryfia” oraz stocznia rzeczna „Odra”.

Największa ilość zakładów zlokalizowana jest na Międzyodrzu i w obrębie osiedli Drzetowo, Pomorzany, oraz Gumieńce.
Wpływ przemysłu na klimat akustyczny miasta ma charakter lokalny i ogranicza się jedynie do najbliższego otoczenia poszczególnych zakładów.

Stopień uciążliwości akustycznej jest różny w zależności od branży oraz wielkości zakładu. W rejonach miasta charakteryzujących się dużym zagęszczeniem obiektów przemysłowych hałas generowany przez przemysł, odgrywa rolę decydującą w klimacie akustycznym okolicznych terenów.

Mapa akustyczna, poza typowymi obszarami przemysłowymi obejmuje także oddziaływanie akustyczne terenów związanych z obiektami handlu wielkopowierzchniowego.

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2008/09/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2010/05/25 13:59:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2010/05/25 13:59:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/23 13:50:38 nowa pozycja