Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zakres opracowania mapy akustycznej Miasta Szczecin

Zgodnie z artykułem 118 pkt 3 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. - Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), mapa akustyczna powinna składać się z części opisowej i części graficznej.

Część opisowa mapy powinna zawierać w szczególności:

1. charakterystykę obszaru podlegającego ocenie,
2. identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu,
3. uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4. metody wykorzystane do dokonania oceny,
5. zestawienie wyników badań,
6. identyfikację terenów zagrożonych hałasem,
7. liczbę ludności zagrożonej hałasem,
8. analizę trendów zmian stanu akustycznego środowiska,
9. wnioski dotyczące działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

Część graficzna mapy powinna zawierać:

1. mapę charakteryzującą hałas emitowany z poszczególnych źródeł,
2. mapę stanu akustycznego środowiska, z zaznaczeniem terenów na których występuje przekroczenie,
3. mapę terenów zagrożonych hałasem,
4. mapę przedstawiającą przewidywane rezultaty wnioskowanych działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.


Mapa akustyczna opracowana jest w oparciu o mapy wchodzące w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów:

1. informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem,
2. opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska,
3. tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

Szczegółowy zakres danych jakie powinny być ujęte na mapach akustycznych oraz układ i sposób ich prezentacji określony jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 1 października 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1340) .

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śrdowiska, wytworzono: 2008/09/22, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2008/09/23 13:12:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2008/09/23 13:12:16 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/09/22 16:51:01 nowa pozycja