Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki Mapy Akustycznej Miasta Szczecin

Określenie parametrów i charakterystycznych okresów aktywności źródeł hałasu

Określenie parametrów i charakterystycznych okresów aktywności źródeł hałasuHałas komunikacyjny - drogowy

Przy opracowywaniu danych wejściowych do obliczeń rozkładu wskaźników długookresowych dla hałasu komunikacyjnego, pod uwagę brano następujące założenia:

 • reprezentatywne natężenia ruchu komunikacyjnego występują na terenie miasta w okresach od lutego do maja,
 • pomiary poziomu hałasu i natężenia ruchu w 17 całodobowych punktach pomiarowych w Szczecinie prowadzone były w okresie kwiecień/maj, a zatem reprezentują wyniki z okresu reprezentatywnego,
 • 20 minutowe pomiary natężenia ruchu w 200 punktach pomiarowych dla godzin porannych, popołudniowych i wieczornych prowadzone były w okresie od lutego do maja, dlatego też przyjmuje się iż są to natężenie reprezentatywne dla poziomu średniorocznego,
 • natężenia ruchu pojazdów otrzymane w wyniku pomiarów 20 minutowych w poszczególnych porach dnia charakteryzują rozkład ruchu na badanym odcinku i na tej podstawie można z nich obliczyć średnioroczne całodobowe natężenia ruchu,
 • dane z pomiarów natężenia ruchu przekazane przez miasto, z których wykorzystano:
  • wyniki pomiarów natężenia ruchu z 10 punktów pomiarowych, znajdujących się w granicach miasta, zwartych w pracy „Analizy wyników pomiarów ruchu dla badań i kalibracji modelu ruchu sieci drogowej wokół Szczecina”,
  • wyniki pomiarów natężenia ruchu z 2 punktów pomiarowych wykonanych przez WIOŚ w Szczecinie,
  • wyniki pomiarów natężenia ruchu z 18 punktów pomiarowych zwartych w pracy „Pomiar natężenia ruchu w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich w mieście Szczecin”,
 • charakteryzują rozkład ruchu na badanych odcinkach i na tej podstawie można z nich obliczyć średnioroczne całodobowe natężenia ruchu,
 • średnioroczne całodobowe natężenia ruchu dla pomiarów 20 minutowych oraz przekazanych przez miasto obliczano na podstawie dynamiki ruchu na drogach o podobnej strukturze ruchu, na których wykonane zostały pomiary całodobowe,
 • przy określaniu wskaźników długookresowych uwzględniono ponadto fakt iż w okresie tygodnia, w dni wolne natężenie ruchu pojazdów jest mniejsze niż w okresie dni roboczych i wynosi 70% natężenia z dni roboczych. Spadek natężenia ruchu w dni wolne od pracy powoduje iż średni poziom długookresowych obliczany jest w oparciu o natężenie ruchu zredukowane o 12%,
 • przy określaniu wskaźników długookresowych przyjęto ponadto dynamikę zmian natężenia ruchu w skali doby wynikającą z pomiarów natężenia ruchu przeprowadzonych w ramach niniejszego opracowania w 17 profilach pomiarowych towarzyszących pomiarom natężenia hałasu komunikacyjnego. 

Hałas szynowy (kolejowy i tramwajowy)

Intensywność ruch kolejowego w znacznie mniejszym stopniu uzależniony jest od czynników zewnętrznych w przeciwieństwie do ruchu drogowego. Pociągi, w szczególności składy pasażerskie, poruszają się z dużą regularnością w związku z czym precyzyjniej można określić czynniki wpływające na średni poziom hałasu w okresie roku. Jeszcze większa regularność występuje w przypadku ruchu składów tramwajowych.

Przy sporządzaniu mapy akustycznej do określenia poziomów średniorocznych wykorzystano bazę danych o ruchu pociągów przekazaną przez Polskie Koleje Państwowe.

Do obliczenia wartości LDWN i LN wykorzystano informacje o średniorocznym ruchu składów kolejowych o określonym typie oraz wyniki pomiarów przeprowadzonych przy liniach kolejowych w granicach Miasta. Podobny sposób postępowania przyjęto w przypadku określania poziomów średniorocznych hałasu od linii tramwajowych.

W oparciu o rozkłady jazdy określono średni roczny ruch tramwajów, natomiast droga pomiarową określono średni poziom ekspozycyjny dla przejazdu tramwaju poruszającego się po torowisku starym, nowym, bądź nowym w okładzinie gumowej.


Pomiary hałasu kolejowego przeprowadzono w czterech punktach przy liniach PKP, oraz w trzech punktach przy liniach tramwajowych.


Hałas przemysłowy

 
Opracowanie danych wejściowych dla hałasu przemysłowego powstało w oparciu o materiały zebrane przez Urząd Miasta Szczecin. Przekazane materiały zawierały informacje od poszczególnych zakładów dotyczące:

 • czasu pracy zakładu i ewentualnego czasu pracy poszczególnych instalacji,
 • poziomu mocy akustycznej poszczególnych instalacji i urządzeń,
 • ilości miejsc postojowych i średniego natężenia samochodów osobowych na terenie zakładu,
 • ilości miejsc postojowych i średniego natężenia samochodów ciężarowych,
 • ilości miejsc przeładunkowych i średniej ilości przeładowywanych samochodów,
 • średniej ilości przeładowywanych wagonów,
 • średni czas załadunku lub rozładunku jednego samochodu ciężarowego lub wagonu,
 • techniki przeładunku,
 • ewentualnych opracowań opisujących hałas względnie protokoły pomiarów hałasu dostarczone przez zakład,
 • obrysu terenu zakładu wraz położeniem zabudowy i innych miejsc.

Każdy z zakładów, który przekazał powyższe dane zastąpiony został powierzchniowym źródłem hałasu. Poziom mocy akustycznej na jeden metr kwadratowy [LW/m2] obliczony został jednym z trzech sposobów z w zależności od przekazanych danych.

Wszystkie opisane sposoby wynikają z wiedzy ogólnej dotyczącej akustyki i rozprzestrzeniania się hałasu oraz norm: PN-ISO 8297 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej zakładów przemysłowych z wieloma źródłami hałasu w celu oszacowania wartości poziomu ciśnienia akustycznego w środowisku. Metoda techniczna i PN-ISO 3746 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego.

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2008/09/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2008/09/24 13:04:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2008/09/24 13:04:13 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/24 10:05:29 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/23 14:55:57 nowa pozycja