Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki Mapy Akustycznej Miasta Szczecin

Podstawowe metody wykorzystane do opracowania mapy akustycznej

Podstawowe metody wykorzystane do opracowania mapy akustycznej.

Nazwy zastosowanych metod referencyjnych, oraz szczegółowe charakterystyki zastosowanych metod innych niż referencyjne

W ramach opracowania prowadzono prace o charakterze zarówno obliczeniowym, jak i badawczym. Wymagane metody oceny hałasu w środowisku, które mają zastosowanie przy opracowaniu map akustycznych wymieniono w Dyrektywie 2002/49/WE. Do chwili wprowadzenia wspólnych, jednolitych metod europejskich można stosować zmodyfikowane metodyki krajowe, bądź też wykorzystać następujące metody zgodnie z wymienionymi poniżej metodykami referencyjnymi:

 • pomiary hałasu komunikacyjnego drogowego - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. z 2007r. Nr 192 poz. 1392)
 • pomiary hałasu komunikacyjnego kolejowego - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. z 2007r. Nr 192 poz. 1392)
 • pomiary hałasu od instalacji - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2004r. Nr 283 poz. 2842)
 • obliczenia propagacji hałasu w środowisku od dróg - francuska krajowa metoda obliczania poziomów dźwięku "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o której mowa w Arrete du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 1 mai 1995, Article 6, oraz francuska norma XPS 31-133. W celu pozyskania danych wejściowych dotyczących emisji dokumenty te korzystają z "Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980"
 • obliczenia propagacji hałasu w środowisku od linii kolejowych - holenderska krajowa metoda obliczania poziomów dźwięku pochodzących od pojazdów szynowych, opublikowana w "Reken-en Meetvoorschrift Mailverkeerslawaai'96 Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 listopad 1996"
 • obliczenia propagacji hałasu w środowisku od instalacji - model propagacji dźwięku zawarty w PN-ISO 9613-2:2002 "Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. Dane dotyczące emisji hałasu (dane wejściowe) mogą być uzyskiwane na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych zgodnie z metodami z jednej z norm:
  • PN-ISO 8297:2003 "Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej zakładów przemysłowych z wieloma źródłami hałasu w celu oszacowania wartości poziomu ciśnienia akustycznego w środowisku - Metoda techniczna".
  • PN-EN ISO 3744: 1999 "Akustyka - Wyznanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.
  • PN-EN ISO 3746:1999 "Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk".

Oprogramowanie używane do wykonania obliczeń akustycznych.

Do przeprowadzenia obliczeń rozkładu poziomu hałasu w środowisku wykorzystano program map LIMA Environmental Noise Calculation and Mapping Software Version 5.1 Type 7812B.

Sposób wyznaczenia wskaźników długookresowych

Mapa akustyczna oparta jest o wskaźniki określone przepisami: LN, oraz LDWN. Poziom LDWN zdefiniowany jest następującym wzorem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. z 2007r. Nr 210, poz. 1535):

gdzie:


LDWN - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 06.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 06.00),


LD - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz.06.00 do godz. 18.00),


LW - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00),


LN - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 06.00), 

Należy zauważyć, iż wymieniony wyżej wskaźnik hałasu LN w decybelach stanowi zarówno jeden z parametrów obliczenia poziomu LDWN, jak również jest drugim wskaźnikiem, w oparciu o które opracowuje się mapę akustyczną. Wskaźniki LDWN jak i LN wyznaczone zostały w niniejszym opracowaniu, w większości punktów wyłącznie metodami obliczeniowymi, a w części metodami obliczeniowo - pomiarowymi w oparciu o zgromadzone dane charakteryzujące źródła hałasu.

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2008/09/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/06/09 11:07:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/06/09 11:07:31 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/29 15:25:33 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/29 15:13:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/09/26 08:28:24 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/25 08:36:38 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/24 13:31:47 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/23 14:31:54 nowa pozycja