Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 112/06 w sprawie przyjęcia na rok 2006 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Data podpisania: 2006/02/28

Data wejścia w życie: 2006/02/28


 

ZARZĄDZENIE NR 112/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie przyjęcia na rok 2006 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

        Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r., Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się na rok 2006 plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Szczecinie, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Szczecin, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 112/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2006r.

 

§ 1. Podstawy, na jakich opiera się gospodarka zasobem nieruchomościami Skarbu Państwa
1. Wykorzystanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 ze zmianami).
2. Wszelkie działania związane z gospodarką zasobem nieruchomości Skarbu Państwa podejmowane są w oparciu o przekazaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotację celową oraz powinny zmierzać do osiągnięcia wpływów na poziomie określonym
w budżecie na 2006 rok.

§ 2. Istotne działania związane z gospodarką i wykorzystaniem w 2006 roku zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
1. Zbywanie nieruchomości: 
    1) gruntowych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych; 
    2) w których Skarb Państwa jest współwłaścicielem.
2. Nabywanie do zasobu Skarbu Państwa, w szczególności od Miasta Szczecin: 
    1) nieruchomości przeznaczonych na realizację celów publicznych (drogi krajowe); 
    2) nieruchomości zabudowanych, które zostaną przeznaczone na siedziby nowotworzonych państwowych jednostek organizacyjnych lub jednostek już utworzonych.
3. Wydzierżawianie gruntów z zasobu Skarbu Państwa: 
    1) na rzecz bezumownych użytkownikom nieruchomości; 
    2) w ramach kontynuacji na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
4. Przekazywane nieruchomości w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym: 
    1) utworzenie rezerwy wolnych nieruchomości zabudowanych; 
    2) utworzenie rezerwy wolnych powierzchni w nieruchomościach zabudowanych, oddanych w trwały zarząd.
5. Wynajmowanie i kontynuowanie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym garaży) oraz prowadzenie prywatyzacji tych lokali na rzecz ich najemców zgodnie z ustalonymi zasadami

§ 3. Pozostałe działania związane z gospodarką i wykorzystaniem w 2006 roku zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
1. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w szczególności zakładania ksiąg wieczystych dla: 
    1) nieruchomości oddanych w trwały zarząd; 
    2) nieruchomości zabudowanych; 
    3) nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne; 
    4) pozostałych nieruchomości.
2. Dokonywanie okresowych kontroli wykorzystania nieruchomości: 
    1) wolnych pod kątem ich zagospodarowania przez bezumownych użytkowników; zgodnie z zawartą umową dzierżawy; 
    2) oddanych w trwały zarząd pod katem wolnych powierzchni, wynajmowania
i użyczania osobom trzecim oraz przeprowadzonych remontów.
3. Wnioskowanie do Geodety Miasta o dokonanie zmian w “Ewidencji gruntów i budynków” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 
    1) ujawnienie Prezydenta Miasta Szczecin jako organu gospodarującego mieniem Skarbu Państwa dla nieruchomości. które nie podlegają komunalizacji; 
    2) wydzielenie z nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych publicznymi wodami płynącymi.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2006/08/07, odpowiedzialny/a: Mirosław Lisewski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 15:03:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 15:03:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/07 16:48:36 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/07 16:19:37 nowa pozycja