Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 199/06 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Zasobów Informatycznych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/04/13

Data wejścia w życie: 2006/05/01


 

ZARZĄDZENIE NR 199/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 kwietnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Zasobów Informatycznych Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 31 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) zarządzam, co następuje :


§ 1. Wprowadzam Regulamin Korzystania z Zasobów Informatycznych Urzędu Miasta Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2006 r.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 199/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 kwietnia 2006 r.

 

Regulamin Korzystania z Zasobów Informatycznych
Urzędu Miasta Szczecin

 

Rozdział 1

Oprogramowanie

    § 1. Na stanowisku komputerowym dozwolona jest eksploatacja oprogramowania przydzielonego dla danej stacji roboczej, które zostało zakupione przez Urząd Miasta Szczecin i zaewidencjonowane w rejestrze oprogramowania, prowadzonym przez Wydział Informatyki (WINF).

    § 2. Nośniki instalacyjne oprogramowania i dokumenty poświadczające posiadanie licencji powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Nośniki i licencje przechowuje WINF.

    § 3. Oprogramowanie musi być użytkowane wyłącznie na podstawie przydzielonych jednostce organizacyjnej licencji, zarówno w zakresie ilości licencji, wersji jak i tytułów. Licencje przydziela Wydział Informatyki. Sposób zakupu oprogramowania reguluje procedura ISO P-II-03

    § 4. Zabrania się instalowania jakiegokolwiek oprogramowania zakupionego prywatnie na stanowisku roboczym.

    § 5. Zabrania się instalacji i eksploatacji oprogramowania innego, niż wymienione w § 1. W szczególności zabrania się pobierania i instalacji oprogramowania z Internetu, płyt CD, stanowiących załącznik do literatury i czasopism informatycznych lub pochodzących z innych źródeł.

    § 6. Instalacja oprogramowania we własnym zakresie (przez pracownika nie będącego pracownikiem WINF) wymaga pisemnej zgody dyrektora Wydziału Informatyki lub osoby go zastępującej. Powyższe dotyczy również składników systemu operacyjnego (np. wygaszaczy ekranu itp.).

    § 7. Każda zmiana dotycząca oprogramowania zainstalowanego na stacji roboczej wymaga zgłoszenia wniosku w formie pisemnej do Wydziału Informatyki, zaakceptowanego przez przełożonego osoby zgłaszającej wniosek. Forma pisemna nie musi być zachowana w przypadku problemu z oprogramowaniem – wówczas należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pod numer wskazany jako numer interwencyjny Wydziału Informatyki.

    § 8. W Urzędzie Miasta Szczecin obowiązuje następujący standard oprogramowania dla stacji roboczych:
1) system operacyjny MS Windows 2000/XP (dopuszcza się odstępstwa od standardu ze względu na stan techniczny stacji roboczej, wymogi oprogramowania i inne uwarunkowania techniczne),
2) oprogramowanie biurowe – pakiet MS Office 2003, Open Office (dopuszcza się odstępstwa od standardu ze względu na stan techniczny stacji roboczej, wymogi oprogramowania i inne uwarunkowania techniczne oraz liczbę posiadanych licencji),
3) klient poczty elektronicznej MS Outlook 2000/2003, (dopuszcza się odstępstwa w postaci dostępu przez przeglądarkę ze względu na stan techniczny stacji roboczej, wymogi oprogramowania i inne uwarunkowania techniczne oraz liczbę posiadanych licencji).

    § 9. Zabrania się pracy z komputerem bez zainstalowanego i aktywnego oprogramowania antywirusowego.

    § 10. Pozostałe oprogramowanie jest przydzielane na indywidualne wskazania kierowników jednostek organizacyjnych. Zgłoszenie zapotrzebowania i uzyskanie zgody na eksploatację wymaga formy pisemnej i akceptacji Wydziału Informatyki.


Rozdział 2

Sprzęt

    § 11. Zabrania się rozbudowy i wprowadzania zmian w użytkowanym sprzęcie komputerowym oraz ingerencji w okablowanie strukturalne.

    § 12. Zabrania się wykorzystywania sprzętu i wyposażenia zakupionego prywatnie.

    § 13. Zabrania się wykorzystywania gniazd energetycznych infrastruktury informatycznej do celów innych, niż zasilanie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych. W szczególności zabrania się podłączania urządzeń o wysokim poborze mocy – czajniki, wentylatory, grzejniki itp.

    § 14. Zlecenie konfiguracji komputera, wszelkie zmiany w stacjach roboczych, urządzeniach peryferyjnych i okablowaniu strukturalnych wykonują uprawnieni pracownicy Wydziału Informatyki zgodnie z pisemnym wnioskiem, zaakceptowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej. Forma pisemna nie musi być zachowana w przypadku nagłego uszkodzenia ww. urządzeń – wówczas należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pod numer wskazany jako numer interwencyjny Wydziału Informatyki.


Rozdział 3

Konta użytkowników, hasła

    § 15. Każdy użytkownik ma prawo i obowiązek pracy przy wykorzystaniu własnego, indywidualnego konta w systemach informatycznych. Obowiązuje zakaz pracy z wykorzystaniem cudzego konta.

    § 16. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz ujawniania jakichkolwiek haseł własnych lub cudzych komukolwiek i kiedykolwiek.

    § 17. Zakładanie i usuwanie kont użytkowników oraz modyfikacja uprawnień uregulowane jest procedurą ISO P-II-05.


Rozdział 4

Bezpieczeństwo

    § 18. Stacje robocze, znajdujące się w miejscach dostępnych dla osób postronnych (w szczególności dla interesantów), muszą być chronione wygaszaczem ekranu zabezpieczonym hasłem, z czasem uaktywnienia wygaszacza nie dłuższym niż 5 minut. Ustawienie monitora powinno zapobiegać możliwości podglądania danych wyświetlanych na ekranie przez osoby postronne.

    § 19. Zabrania się:
1) wykorzystania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2) instalowania i używania programów deszyfrujących hasła, skanujących infrastrukturę, łamiących zabezpieczenia oprogramowania.

    § 20. Pracownicy Wydziału Informatyki mają prawo i obowiązek weryfikacji stanu eksploatowanego sprzętu i oprogramowania.

    § 21. Pracownicy Wydziału Informatyki mają prawo i obowiązek usuwania nieautoryzowanego oprogramowania bez konieczności uzyskania akceptacji użytkowników i ich przełożonych dla tego działania.


Rozdział 5

Internet

    § 22. 1. Dostęp do Internetu dozwolony jest tylko z wykorzystaniem metod i łącz autoryzowanych przez Wydział Informatyki. 
    2. Zabrania się stosowania innych metod, w szczególności samodzielnego instalowania modemów i kreowania kanałów dostępu przez telefony komórkowe. Powyższe nie dotyczy sprzętu służbowego wykorzystywanego poza lokalizacjami Urzędu Miasta Szczecin.

    § 23. Bezwzględnie zabrania się przeglądania stron www o charakterze erotycznym i pornograficznym oraz stron do pobierania oprogramowania.


Rozdział 6

Korzystanie z zasobów

    § 24. Zabrania się umieszczania na dyskach lokalnych stacji roboczych i dyskach sieciowych jakichkolwiek prywatnych plików multimedialnych (zdjęć, filmów, muzyki itp.).

    § 25. W przypadku przechowywania plików multimedialnych przeznaczonych do zadań związanych z zakresem obowiązków pracownika (w tym prezentacji), zaleca się usunięcie ich po wykorzystaniu z dysków sieciowych i zapisanie na dyskach lokalnych lub płytach. Pliki multimedialne starsze niż 6 miesięcy mogą być usuwane z dysków sieciowych bez powiadomienia użytkownika.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

    § 26. Obowiązkiem każdego użytkownika zasobów informatycznych Urzędu Miasta Szczecin jest ochrona tychże zasobów w sposób odpowiadający jego uprawnieniom, obowiązkom i możliwościom.

    § 27. Urząd Miasta Szczecin ma prawo do bieżącej, zdalnej lub bezpośredniej kontroli zasobów.

    § 28. 1. W przypadku stwierdzenia instalacji nieautoryzowanego oprogramowania, modyfikacji sprzętu i innych naruszeń postanowień niniejszego regulaminu sporządza się notatkę służbową. 
    2. Notatka zawiera oznaczenie stacji roboczej, dane identyfikujące pracownika, na którego stanie znajduje się stacja robocza, datę stwierdzenia opisywanych faktów, wykaz nieautoryzowanego oprogramowania i inne informacje identyfikujące zdarzenie. 
    3. Notatkę przedkłada się dyrektorowi wydziału odpowiedzialnego za gospodarkę sprzętem i oprogramowaniem, który nadaje jej bieg służbowy.

    § 29. Zawartość zasobów informatycznych (w tym poczty elektronicznej) jest własnością Urzędu Miasta Szczecin, jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza zadaniami wynikającymi z obowiązków służbowych jest zabronione, w szczególności zabrania się udostępniania danych z zasobów Urzędu Miasta Szczecin osobom trzecim bez pisemnej zgody przełożonych.

     § 30. Udokumentowane naruszenie postanowień niniejszego regulaminu może stanowić podstawę do wyciągnięcia konsekwencji służbowych lub rozwiązania stosunku pracy.

 


udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2006/08/10, odpowiedzialny/a: Andrzej Feterowski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 15:30:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 15:30:10 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/10 15:24:12 nowa pozycja