Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 130/06 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM

Data podpisania: 2006/03/08

Data wejścia w życie: 2006/03/08


 

ZARZĄDZENIE NR 130/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 marca 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), w związku z § 2 Uchwały Nr XL/501/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta oraz zmiany uchwały o społecznych inicjatywach lokalnych (zm. Uchwała Nr XXVI/675/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. 1. § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 163/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM (zm. Zarządzenie Nr 184/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 671/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 02 grudnia 2005 r.) otrzymuje brzmienie:
"2. Na regulamin Nr 1 przeznacza się 92 % kwoty budżetu na dany rok, na regulamin Nr 2 - 7% budżetu na dany rok, na regulamin Nr 3 - 1% budżetu na dany rok, z zastrzeżeniem ust. 3." 

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 163/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM, pozostają bez zmian. 

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


UZASADNIENIE

    Biorąc pod uwagę funkcjonujący Program NASZ DOM, należy wskazać w jakiej wysokości będą przeznaczone środki na realizację poszczególnych regulaminów.
Zdecydowana większość (92%) środków przeznaczona jest na realizację Regulaminu Nr 1.
Utrzymana będzie (jak w roku ubiegłym) procentowa wartość środków przeznaczonych na realizację Regulaminu Nr 3 (Konkurs).
Pozostałe środki w wys. 7% zarezerwowano na realizację Regulaminu Nr 2 (informacje od zarządcy o zapotrzebowaniu).
W ramach Regulaminu Nr 1 Prezydent ma prawo w sytuacjach kryzysowych (zaistniała katastrofa budowlana lub pożar oraz likwidacja zagrożenia katastrofą budowlaną) udzielić pomocy wspólnotom poza wszelką kolejnością.

 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/08/08, odpowiedzialny/a: Hanna Matusz, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 09:42:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 09:42:53 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 15:19:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 15:11:28 nowa pozycja