Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 246/06 w sprawie trybu składania materiałów i przedstawiania ich na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta

Data podpisania: 2006/05/04

Data wejścia w życie: 2006/05/04


 

ZARZĄDZENIE Nr 246/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 4 maja 2006 r.

w sprawie trybu składania materiałów i przedstawiania ich na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta.

        Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), zarządzam, co następuje:


    § 1. 1. Kolegium Prezydenta Miasta Szczecin zwane w dalszej części zarządzenia „Kolegium Prezydenta” obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w każdy wtorek tygodnia. 
    2. Prezydent Miasta może w miarę potrzeb zwoływać posiedzenia Kolegium Prezydenta również w innych terminach. 

    § 2. 1. Wnioski o rozpatrzenie spraw przez Kolegium Prezydenta mogą być składane przez:
1) Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta,
2) dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu,
3) pełnomocników Prezydenta Miasta. 
    2. Wnoszenie spraw na posiedzenia Kolegium Prezydenta, przez kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży następuje za pośrednictwem dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu współpracujących lub sprawujących nadzór nad działalnością jednostki. 
    3. Wnioski wnoszone na posiedzenia Kolegium Prezydenta, przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 wymagają uzgodnienia z właściwym Zastępcą Prezydenta, Sekretarzem lub Skarbnikiem Miasta. 

    § 3. 1. Wnioski z załącznikami o rozpatrzenie sprawy na posiedzeniu Kolegium Prezydenta, należy składać w Biurze Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – do każdego czwartku poprzedzającego posiedzenie Kolegium Prezydenta do godz. 14:00. 
    2. Wnioski złożone po tym terminie mogą być rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Kolegium Prezydenta wyłącznie za pisemną zgodą Sekretarza Miasta. 
    3. O wyrażanie zgody na umieszczenie wniosku w porządku obrad najbliższego posiedzenia Kolegium Prezydenta, który został złożony po terminie określonym w ust. 1 występuje właściwy Zastępca Prezydenta. 
    4. W wyjątkowych przypadkach, gdy wymagane jest pilne rozpatrzenie sprawy przez Kolegium Prezydenta, Prezydent może bezpośrednio na posiedzeniu Kolegium wyrazić zgodę na rozszerzenie porządku posiedzenia o sprawy wnoszone przez członków Kolegium Prezydenta Miasta. 
    5. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 
    6. Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – dokonuje kontroli formalnej złożonych wniosków oraz załączników do wniosków z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 4. 
    7. Przygotowujący wniosek zobowiązany jest do:
1) uzyskania opinii radcy prawnego w przypadku projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta,
2) uzyskania opinii Skarbnika Miasta, gdy przyjęcie wniosku powoduje skutki finansowe,
3) uzyskania opinii Pełnomocnika Prezydenta ds. pomocy publicznej przedsiębiorcom, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielania pomocy przedsiębiorcom zgodnie z przepisami ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 
    8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wnioskach, o których mowa w
ust. 1 oraz w załączonych do wniosków materiałach Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – zwraca całość materiałów w celu ich uzupełnienia. 

    § 4. 1. Porządek obrad posiedzenia Kolegium Prezydenta opracowuje Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – w oparciu o złożone wnioski. 
    2. W porządku posiedzenia umieszcza się sprawy w następującej kolejności do rozpatrzenia przez Kolegium Prezydenta:
1) projekty uchwał Rady Miasta Szczecin,
2) projekty zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach związanych z wykonaniem uchwał Rady Miasta,
3) projekty oświadczeń woli w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem miasta,
4) określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Szczecin,
5) projekty stanowisk Prezydenta Miasta,
6) sprawy o istotnym znaczeniu dla miasta i jego mieszkańców. 
    3. Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – dostarcza Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta porządek obrad wraz z materiałami na posiedzenie Kolegium Prezydenta w każdy piątek poprzedzający posiedzenie Kolegium Prezydenta do godz. 15.00. 
    4. Na wniosek właściwego w sprawie Zastępcy Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika Miasta materiały mogą być również kopiowane dla pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu Kolegium Prezydenta.
Adnotację na ten temat umieszcza się na wniosku w poz. "uwagi". 

    § 5. 1. Na posiedzeniach Kolegium Prezydenta, sprawy umieszczone w porządku obrad referowane są przez właściwych Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika Miasta lub osoby przez nich wskazane we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
    2. W przypadku, wskazania we wniosku innego referenta niż Zastępca Prezydenta, Sekretarz lub Skarbnik Miasta, Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – umieszcza o tym zapis w porządku obrad. 
    3. Powiadomienia osób, które zostały wyznaczone do udziału w posiedzeniu Kolegium Prezydenta dokonuje Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta – po zamieszczeniu stosownej adnotacji we wniosku, nie później niż w poniedziałek poprzedzający posiedzenie Kolegium Prezydenta. 

    § 6. Dokumenty będące przedmiotem obrad Kolegium Prezydenta przechowywane są w zbiorach prowadzonych przez Biuro Prezydenta Miasta – stanowiska ds. obsługi Kolegium Prezydenta Miasta. 

    § 7. 1. Zobowiązuje się Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, pełnomocników Prezydenta Miasta oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu do stosowania zasad określonych w niniejszym zarządzeniu. 
    2. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu do zapoznania i zapewnienia przestrzegania zasad określonych w niniejszym zarządzeniu przez kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. 

    § 8. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

    § 9. Traci moc Zarządzenie Nr 367/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu składania materiałów i przedstawiania ich na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta. 

    § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2006/08/11, odpowiedzialny/a: Joanna Lachowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/14 10:03:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/14 10:03:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/11 15:33:19 nowa pozycja