Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 171/06 w sprawie zasad i trybu weryfikacji znajomości języków obcych pracowników Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/03/28

Data wejścia w życie: 2006/03/28


 

ZARZĄDZENIE NR 171/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 marca 2006r.

w sprawie zasad i trybu weryfikacji znajomości języków obcych pracowników Urzędu Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. NR 17. poz. 128), § 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miasta Szczecin zarządzam , co następuje:


    § 1. Zobowiązuję Pracowników Urzędu Miasta, którzy zadeklarowani znajomość języka obcego i otrzymują z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie do poddania się weryfikacji. 

    § 2. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają pracownicy Urzędu Miasta legitymujący się dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego wymienionymi w Załączniku do Zarządzenia. 

    § 3. 1. Egzamin weryfikacyjny ma formę dwuetapową:
a) 1 etap: test pisemny,
b) 2 etap: egzamin ustny. 
    2. O terminie egzaminu każdy pracownik zostanie powiadomiony indywidualnie. 

    § 4. Nie poddanie się weryfikacji przez pracownika do tego zobowiązanego będzie traktowane jako rezygnacja z otrzymywanego 200 zł zwiększonego wynagrodzenia. 

    § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 171/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 marca 2006 r.

 

"LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO:

I.

1) dyplom ukończenia: 

    a) studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej, 

    b) nauczycielskiego kolegium języków obcych, 

    c) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

2) wydany za granicą dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych - uznaje się język wykładowy;

3) wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości - uznaje się język wykładowy;

4) dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma);

5) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym: 

    a) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 

    b) w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 

    c) w Ministerstwie Obrony Narodowej - od poziomu 3333 według STANAG 6001;

6) ertyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego;

7) certyfikat znajomości języka obcego, wydany w okresie od dnia 25 sierpnia 1997 r. do dnia 14 stycznia 1998 r. przez Resortową Komisję Egzaminacyjną Języków Obcych Urzędu Służby Cywilnej;

II.

1    dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych;

2    First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate 2 (BEC2), Business English Certificate 3 (BEC3), Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT) - certyfikaty wydawane przez University of Cambridge Local Examination Syndicate;

3    International English Language Testing System IELTS - powyżej 6 pkt - zaświadczenia wydawane przez University of Cambridge Local Examination Syndicate, the British Council i Education Australia;

4    Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 500 pkt z testu (w systemie komputerowym co najmniej 173 pkt) i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE - wydawany przez Educational Testing Service, Princeton, USA;

5    English for Speakers of Other Languages (ESOL) od poziomu First Class Pass at Intermediate Level - wydawane przez Pitman Qualifications Institute;

6    London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4 - certyfikaty wydawane przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board;

7    London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) - Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE) - certyfikat wydawany przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board;

8    Certificate in English (B1), Certificate in English for Business Purposes (B1), Certificate in English for the Hotel and Catering Industry (B1), Certificate in English Stage 3 (B2), Certificate in English for Business Purposes (B2), Certificate in English for Technical Purposes (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

9    Diplôme d’Etudes de Langue Française (DELF), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) - wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji (Narodową Komisję ds. Egzaminów DELF i DALF);

10    Certificat d’acces au DALF wydawany przez Instytut Francuski;

11    Diplôme de français des affaires (DFA 2) - dyplom wydawany przez Paryską Izbę Handlową i Przemysłową, egzamin organizowany przez Instytut Francuski;

12    Diplôme de Langue Française (DL), Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS), Diplôme des Hautes Etudes Françaises (DHEF) - wydawane przez Alliance Française;

13    Certificat de Français (B1), Certificat de Français a usage professionnel (B1), Certificat Supérieur de Français (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

14    Zertifikat Deutsch (ZD), Die Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Das Grosse Deutsche Sprachdiplom (GDS) - egzaminy organizowane przez Goethe Institut;

15    Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) - egzaminy organizowane przez Goethe Institut, Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową i Instytut Carla Duisberga;

16    Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) - od poziomu Mittelstufe, Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD) - egzaminy organizowane przez Instytut Austriacki;

17    Zertifikat Deutsch (B1), Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

18    Deutsches Sprachdiplom (DSD I), Deutsches Sprachdiplom (DSD II) - egzaminy organizowane przez Kultusministerkonferenz;

19    Diploma Basico de Espanol, Diploma Superior de Espanol - wydawany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii;

20    Certificado de Espanol (B1), Certificado de Espanol para Relaciones Profesionales (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

21    Certificazione d’Italiano come Lingua Straniera (CILS) - od poziomu 3, Certificazione di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI) - od poziomu 3 - wydawane przez uniwersytety dla cudzoziemców w Sienie, Perugii i Rzymie;

22    Certificato d’Italiano (B1), Certificato Superiore d’Italiano (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

23    Pyccęčé ßçűę. Äeëoâoe Oáůeíče (Áčçíec č Ęoěěepöč˙) - od poziomu Cpeäíčé Ópoâeíü - wydawany przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina;

24    Eâpoëeécęče Cepňčôčęaňű ďo ˙çűęaě, Cepňčôčęaň ďo pyccęoěy ˙çűęy (B1) - egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

25    European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) - egzamin z języka węgierskiego organizowany przez Węgierski Instytut Kultury;

26    Certificaat Nederlands (B1) - egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

27    Certificado de Portugues (B1) - egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 14:58:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 14:58:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/10 08:38:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/10 08:37:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 15:38:08 nowa pozycja