Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 315/07 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/06/11

Data wejścia w życie: 2007/06/11


 

ZARZĄDZENIE NR 315/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 czerwca 2007r.

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Szczecin

   Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 23712 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221 poz. 1615 oraz z 2007r. Nr 64 poz. 426), zarządzam, co następuje:


   § 1. Powołuję stałą Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zwaną dalej „komisją", w następującym składzie:
1) Przewodniczący - Jacek Cieślak – przedstawiciel pracodawcy - Wydziału Obsługi Urzędu,
2) Wiceprzewodniczący - Wojciech Duklanowski – przedstawiciel pracowników - Społeczny Inspektor Pracy,
3) Członek - Janina Wiącek - Polańska – przedstawiciel pracodawcy - lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną,
4) Członek - Marek Hanko – przedstawiciel pracodawcy - pracownik służby bhp,
5) Członek - Roman Kieruczenko – przedstawiciel pracowników - Przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Urzędu Miasta Szczecin,
6) Członek - Marcin Balbuza – przedstawiciel pracowników - Przewodniczący OPZZ  „Konfederacja Pracy" Pracowników Urzędu Miasta Szczecin.

   § 2. Zadania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy:
1) Dokonywanie przeglądów warunków pracy,
2) Dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) Opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy
pracy i chorobom zawodowym,
4) Formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
5) Współdziałanie z pracodawcą w realizacji obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.

   § 3. 1. Komisja zwołuje posiedzenie nie rzadziej niż raz na kwartał.
   2. Posiedzenia odbywają się w godzinach pracy Urzędu.
   3. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniu komisji pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia.
   4. W związku z wykonywaniem zadań wymienionych w § 3 komisja może korzystać z ekspertyz lub opinii biegłych i specjalistów nie zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin - w przypadkach oraz na warunkach uzgodnionych z pracodawcą.

   § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 91/98 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Obsługi Urzędu, wytworzono: 2007/06/18, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/06/18 12:06:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/06/18 12:06:17 nowa pozycja