Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 85/07 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2007/02/27

Data wejścia w życie: 2007/03/01


ZARZĄDZENIE NR 85/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 lutego 2007 r.


zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin. 


        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :


   § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) wprowadza się zmiany :

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

„2) dyrektorach - należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów oraz kierowników 
                jednostek równorzędnych, to jest : 
                Dyrektora Biura Prezydenta Miasta, Dyrektora Biura Rady Miasta, 
                Dyrektora Biura Obsługi Interesantów, Kierownika Urzędu Stanu 
                Cywilnego, Architekta Miasta, Geodetę Miasta, Dyrektora Biura 
                Budżetu, Dyrektora Biura Promocji i Informacji, Kierownika Filii 
                Urzędu”,

2) w § 11 :
a) w ust. 1 dodaje się pkt 27 w brzmieniu : 
            „27) Biuro Promocji i Informacji                 - BPiI”,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 2,

3) § 22 otrzymuje brzmienie :

„§ 22. Do zadań Biura Prezydenta Miasta należy :
1) realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Prezydenta i Zastępców Prezydenta,
2) organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Miasta,
3) realizacja programów współpracy międzynarodowej,
4) obsługa kontaktów zagranicznych Miasta,
5) obsługa administracyjno – organizacyjna Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta,
6) prowadzenie spraw związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz wystąpieniami komisji Rady Miasta kierowanymi do Prezydenta Miasta,
7) prowadzenie działań związanych z polityką jakości w Urzędzie,
8) tworzenie Prezydentowi warunków realizacji praw i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, uprawnień z tytułu posiadanych przez Miasto akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz prowadzenie banku danych,
9) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i reorganizacją jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
10) analiza efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz spółek handlowych, w których Miasto posiada udziały i akcje,
11) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem Miasta”,

4) w § 25 dodaje się pkt 12 w brzmieniu :

„12) potwierdzanie własnoręczności podpisu osób ubiegających się lub korzystających ze świadczeń emerytalno – rentowych na dokumentach i formularzach wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych”,

5) w § 32 uchyla się pkt 5, 6, 8, 9,

6) po § 47 dodaje się § 47a w brzmieniu :

„§ 47a. Do zadań Biura Promocji i Informacji należy :
1) wypracowywanie i realizacja strategii promowania Miasta,
2) koordynowanie działań promocyjnych Miasta, w tym działań związanych z promocją gospodarczą Miasta,
3) kreowanie wizerunku Szczecina jako Miasta nowoczesnego, otwartego i przyjaznego,
4) polityka informacyjna i komunikacja społeczna”,

7) uchyla się § 49.


   § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) nie ulegają zmianie.


   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/02/27, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/02/28 13:36:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/02/28 13:36:23 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/02/28 11:15:37 nowa pozycja