Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLIV
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-03-01 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25.01.2010 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

­- 25/10 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
­- 26/10 – uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
31/10 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
­- 37/10 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę Nr 145/2 z obrębu 1023 Szczecin Śródmieście 23 położonej przy al. Wojska Polskiego 86,
41/10 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
­- 29/10 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port” w Szczecinie (załączniki: 1 (arkusze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 2, 3, 4)
­- 34/10 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustowo – Bluszczowa” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4),
­- 35/10 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Walecznych” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4),
­- 36/10 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo – Kredowa 2” (załączniki: 1 (arkusze: 1, 2) 2, 3, 4),
­- 40/10 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn-Policka” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn-Policka 2” (uzasadnienie, załączniki: 1 (arkusze: 1, 2, 3) 2, 3, 4),
­- 38/10 – zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
­- 33/10 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok oraz zmian w uchwale Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5; uzasadnienie, załączniki do uzasadnienia: 1, 2, 3; autopoprawka, załącznik do autopoprawki),
­- 28/10 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
­- 27/10 – powołania Lokalnego Koordynatora Miasta Szczecin w Stowarzyszeniu Zdrowych Miasta Polskich,
­- 30/10 – połączenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, Środowiskowego Domu Pomocy przy ul. Tartacznej 14 i Działu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. J. U. Niemcewicza 9 w Szczecinie oraz o zmianie uchwały z dnia 16 kwietnia 2006 r. Nr LIV/1018/06 o nadaniu statutu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie,
­- 32/10 – wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztatach terapii zajęciowej, mieszkańców z terenu powiatów województwa Zachodniopomorskiego,
­- 15/10 – Strategii rozwoju Straży Miejskiej Miasta Szczecin w latach 2010-2018 (załącznik),
­- 24/10 – skargi pana Macieja Kopcia na Prezydenta Miasta,
­- 39/10 – odmowy uznania za sprzeczną z obowiązującym prawem uchwały Nr XXX/745/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.,
- 42/10 – zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2009,
- 43/10 – zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010 oraz zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
- 44/10 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Bazarowa” w Szczecinie,
- 45/10 – zmiany uchwały w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin,
- 46/10 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres dziesięciu lat części nieruchomości, stanowiącej część działki nr 3/25 z obrębu 2036, położonej przy ulicy Wiosny Ludów z przeznaczeniem na rozbudowę obiektów znajdujących się na nieruchomości sąsiedniej, stanowiącej działkę nr 3/1 z obrębu 2036,
- 47/10 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat, nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 244 w Szczecinie,
- 48/10 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: Aleja Wyzwolenia – St. Herakliusza Lubomirskiego – Ofiar Oświęcimia oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny (załącznik).

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.