Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXVIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-11-24
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
-­ XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 13.10.2008 r.,
­- XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27.10.2008 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
­- 281/08 – podatku od nieruchomości;
­- 282/08 – podatku od środków transportowych (załączniki);
­- 283/08 – zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów;
­- 284/08 – zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa;
­- 298/08 – zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;
­- 271/08 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, uzasadnienie, załącznik do uzasadnienia, autopoprawka);
­- 272/08 – ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie;
­- 273/08 – oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych;
­- 274/08 – likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;
275/08 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”;
276/08 – Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019;
­- 278/08 – wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo (załącznik);
­- 279/08 – wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo w rejonie ulic Dobropole i Trzcinowej (załącznik);
­- 280/08 – wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo w rejonie ulic Dobropole, Pyrzyckiej, Mostowej, Topolowej, Chłopskiej i Sennej (załącznik);
­- 277/08 – sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Kapitańskiej 2b, ul. Swarożyca i ul. Piłsudskiego;
288/08 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Obrońców Stalingradu 28 jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu;
289/08 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
­- 299/08 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Zakątek w Szczecinie i późniejszego utrzymania zagospodarowania terenu;
300/08 – wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych;
­- 286/08 – ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
­- 287/08 – udzielenia dotacji celowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na wspólne działania Gminy Dobra, Gminy Miasto Szczecin, Gminy Kołbaskowo oraz Zarządu Melioracji mających na celu rozwiązania problemu skutecznego odprowadzenia wód opadowych i zapobiegania lokalnym podtopieniem i zalaniom;
290/08 – zmiany nazwy instytucji kultury - Szczecińska Agencja Artystyczna i nadania jej Statutu;
­- 291/08 – uchylenia uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Szczecinie przy ul. Śląskiej 12/5”;
­- 292/08 – programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009;
­- 293/08 – zmiany Uchwały w sprawie polityki Miasta Szczecin wobec organizacji pozarządowych;
­- 269/08 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie;
­- 294/08 – skargi pana Mirosława Szabuni;
­- 301/08 – wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na rok 2008 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008;
­- 302/08 – uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.