Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXXII
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-02-23
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie dyplomów i legitymacji Pionierom Miasta Szczecina, którym tytuł nadano Uchwałą Nr XXXI/784/09 z dnia 02 lutego 2009 r.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 02.02.2009 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
­- 23/09(wersja 2) zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 r. (załączniki: 1, 2, 3, 45);
­- 24/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łękno - Wojska Polskiego” w Szczecinie (załącznik);
­- 25/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza - Jasne Błonia” w Szczecinie (załącznik);
­- 26/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Westend” w Szczecinie (załącznik);
­- 27/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;
­- 28/09 – zmiany uchwały w sprawie przekazania Radom Osiedlowym zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców oraz terenów rekreacyjnych;
­- 29/09 – podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
­- 30/09 – podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach;
­- 31/09 – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie;
­- 32/09 – przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok” (załącznik);
­- 33/09 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego  w Szczecinie do komunikacji miejskiej;
­- 34/09 – podwyższenia kapitału zakładowego w Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Policach;
­- 35/09 – ustanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie umowy z Tall Ships Races (Europe) Ltd. Z siedzibą w Hampshire w Wielkiej Brytanii;
­- 36/09 – skargi państwa Anny i Krzysztofa Łukowiak na Prezydenta Miasta;
 - 37/09 – utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu;
- 38/09 – zmiany uchwały Nr XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
- 39/09 – określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2009;
- 40/09 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
- 41/09 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie;
- 42/09 – przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- 43/09 – wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo (załącznik);
- 44/09 – wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty rocznej na czas nieokreślony z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.