Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-06-16
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołu z XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24.04.2008 r.

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 25  

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

- 171/08 - odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego likwidacji Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie

 + 

 Głosujących ZA: 16  

 Głosujących PRZECIW: 13  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 29  

- 164/08 – zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Rynkowa” w Szczecinie pod nazwą „Bolinko-Rynkowa 2”;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 165/08 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Plac Odrodzenia” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 19  

- 166/08 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo” w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 20  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 20  

- 146/08 – wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 151/08 – przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu „Przyjazny Port”;

 + 

 Głosujących ZA: 22  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 22  

- 152/08 – sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej;

 + 

 Głosujących ZA: 21  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 22  

- 153/08 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5  

 Głosujących : 23  

- 154/08 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy: Pomorskiej 132, Duńskiej, Zygmunta Krasińskiego;

 + 

 Głosujących ZA: 24  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 28  

- 155/08 – przekazania zadania utrzymania zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Dąbrowskiej, Maciejowickiej i Botanicznej w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 12  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 19  

- 156/08 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 27  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 27  

- 157/08 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków;

 + 

 Głosujących ZA: 18  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 18  

- 158/08 – zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji Gimnazjum Nr 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49; stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 62 im. A. Omieczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40; likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Karola Wojtyły w Szczecinie, ul. Rydla 49 oraz powołania Centrum Kształcenia Sportowego, z siedzibą przy ul. Rydla 49 i przy ul. Mazurskiej 40, powołania Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rydla 49, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40, Sportową Szkołę Podstawową w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mazurskiej 40;

 + 

 Głosujących ZA: 14  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10  

 Głosujących : 24  

- 159/08 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin;

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 25  

- 161/08 – odwołania Pani Jolancie Trafarskiej - Pracownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2  

 Głosujących : 22  

- 162/08 – nieodpłatnego udostępnienia „POGOŃ SZCZECIN” S.A. w Szczecinie przez jednostkę budżetową pn.: „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w Szczecinie pomieszczenia na „Izbę Pamięci im. Floriana Krygiera”;

 + 

 Głosujących ZA: 26  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 163/08 – wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 26  

- 167/08 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 19  

 Głosujących PRZECIW: 2  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4  

 Głosujących : 25  

- 168/08 – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- 169/08 – ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla celów określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Biura Planowania Przestrzennego Miasta;

 + 

 Głosujących ZA: 25  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1  

 Głosujących : 26  

- 170/08 – zmiany załącznika do uchwały nr XLII/900/01 Rady Miasta z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Pracownia Urbanistyczna” oraz utworzenia jednostki budżetowej pn. „Biuro Strategii i Planowania Rozwoju Miasta”.

 + 

 Głosujących ZA: 23  

 Głosujących PRZECIW: 0  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0  

 Głosujących : 24  

- 172/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”

 + 

 Głosujących ZA: 17  

 Głosujących PRZECIW: 1  

 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3  

 Głosujących : 21  

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

9. Zamknięcie obrad.