Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:L
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-09-06 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:

 • XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 21 czerwca 2010 r.
 • XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 lipca 2010 r.
 • VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 14 i 15 lipca 2010 r.
 • IV uroczystej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 5 lipca 2010 r.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 218/10 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok (uzasadnienie, załącznik),
 • 224/10 - zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010–2015 (załącznik),
 • 205/10 - zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorów (załącznik: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7),
 • 207/10 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
 • 221/10 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pogodno - Unii Lubelskiej - Szpital" w Szczecinie (załącznik),
 • 223/10 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo–Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2011 – 2013,
 • 204/10 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
 • 206/10 - oddania Miejskiej Bibliotece Publicznej nieruchomości położonej przy ul. Kresowej nr 1 w Szczecinie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony,
 • 211/10 - zmieniająca uchwałę sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom miasta Szczecina,
 • 213/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zbyszka z Bogdańca 3 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 215/10 - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony, położonej przy al. Wyzwolenia pomiędzy budynkami 35 – 37 w Szczecinie, z przeznaczeniem pod tymczasowy pawilon handlowy,
 • 216/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Śląskiej 50, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową,
 • 217/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy: ul. Unisławy 12 i ul. Unisławy 20, 20a, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową,
 • 225/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Stanisława Brzozowskiego,
 • 229/10 - wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przy ul. Śląskiej,
 • 230/10 - oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • 201/10 - akceptacji treści Porozumienia z dnia 9 lipca 2010 r. zawartego przez Gminę Miasto Szczecin i Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa,
 • 203/10 - ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton na parkingu strzeżonym zlokalizowanym w prawobrzeżnej części Szczecina usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli,
 • 219/10 - pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Dziewanny) - załącznik,
 • 220/10 - pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Niny Rydzewskiej) - załącznik,
 • 236/10 - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
 • 237/10 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej część działki nr 13/2 z obrębu 2063, położonej przy ulicy Ostrawickiej róg al. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na obiekt gastronomiczny,
 • 227/10 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin,
 • 228/10 - obniżenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
 • 212/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego,
 • 231/10 - współdziałania z Gminą Przybiernów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
 • 232/10 - współdziałania z Gmina Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kobylanka,
 • 233/10 - współdziałania z Gminą Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
 • 234/10 - współdziałania z Gminą Maszewo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
 • 235/10 - współdziałania z Gminą Stare Czarnowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
 • 214/10 - utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 13 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4,
 • 210/10 - odwołania Dyrektorowi jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 • 198/10 - przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna",
 • 202/10 - nadania Statutu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
 • 208/10 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Grodzkiej 2 w Szczecinie,
 • 209/10 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Rodła 10 w Szczecinie - autopoprawka,
 • 222/10 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin listu intencyjnego o współpracy partnerskiej z Miastem Jinan w Chińskiej Republice Ludowej,
 • 226/10 - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina,
 • 195/10 - „skargi” pani Danuty Zielińskiej,
 • 196/10 - „skargi” pani Iwony Palkowskiej-Lubowieckiej,
 • 199/10 - skarg pana Mirosława Szczerbaka.

6. Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.