Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 11/24 zmieniające zarządzenie w sprawie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zasad pracy w Systemie Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników - system eDok.

Data podpisania: 2024/01/03

Data wejścia w życie: 2024/01/03


                                                                                          ZARZĄDZENIE NR 11/24

                                                                                   PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                                             z dnia 3 stycznia 2024 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zasad pracy w Systemie Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników - system eDok.


Na podstawie § 1 ust. 3, § 2 ust. 2 i § 42 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, Nr 27, poz. 140 oraz rozbudowa Zarządzenie Nr 465/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 września 2021 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Szczecin) oraz § 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 631/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:
§ 1. Katalog klas z jrwa, stanowiących wyjątki od systemu tradycyjnego, dla których dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw prowadzone jest w Urzędzie w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zasad pracy w Systemie Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników - system eDok (zm. Zarządzenie Nr 136/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2022 r., Zarządzenie Nr 266/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2023 r.) otrzymuje brzmienie jak załącznik do zarządzenia.
§ 2. W zasadach określających prowadzenie składów chronologicznych w Urzędzie - załącznik Nr 1 do Szczegółowch zasad obiegu korespondencji i pism oraz pracy w systemie eDok w Urzędzie stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zasad pracy w Systemie Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników - system eDok (zm. Zarządzenie Nr 136/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2022 r., Zarządzenie Nr 266/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2023 r.) w § 6 po pkt 3 lit. d dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
"4) Wydział Zarządzania Finansami Miasta dla klas z jrwa:
-
3034
Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
o nazwach:
a) skład chronologiczny przesyłek na nośnikach papierowych, dla których dokonano pełnego odwzorowania - PS-WZFM,
b) skład chronologiczny przesyłek na nośnikach papierowych, dla których dokonano częściowego odwzorowania - PC-WZFM,
c) skład chronologiczny przesyłek wychodzących- PW-WZFM,
d) skład chronologiczny zwrotnych potwierdzeń- PZ-WZFM."
§ 3. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych w Urzędzie sprawuje koordynator czynności kancelaryjnych.
§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 5. Dla spraw niezakończonych do dnia 31 grudnia 2023 r., określonych w załączniku do zarządzenia, po wskazaniu systemu EZD jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw prowadzi się akta sprawy dalej w systemie tradycyjnym aż do zakończenia sprawy, wspierając się systemem eDok.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                                 Prezydent Miasta

                                                                                                 Piotr Krzystek


Załączniki:

 • Zarzadzenie Nr 11_24 (.pdf, 239 KB)
  Udostępnił: Wydział Organizacyjny,
  Odpowiedzialny(a): Katarzyna Bojaruniec,
  Wytworzono: 2024/01/03,
  Opublikował(a): Katarzyna Bojaruniec,
  dnia: 2024/01/12 11:35:30.
udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2024/01/03, odpowiedzialny/a: Katarzyna Bojaruniec, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2024/01/12 11:34:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2024/01/12 11:34:39 nowa pozycja