Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące budżetu 2024

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2024 rok

UCHWAŁA NR 50.109.7.2023

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

 

1. Dawid Czesyk – Przewodniczący

2. Ewelina Balcer – Członek

3. Marek Fras – Członek

pozytywnie

opiniuje projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2024 rok.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2023 r. Prezydent Miasta Szczecin, zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedłożył do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych w zw. z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zaopiniował projekt przedłożonej uchwały. Skład Orzekający dokonał analizy projektu uchwały pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznej spójności oraz zupełności.

Projekt uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, opracowany został zgodnie z wymogami określonymi uchwałą nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałami Rady Miasta Szczecin nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 r. oraz nr XX/259/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.

Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami jest zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych, a w szczególności z art. 212-215 tej ustawy. Przedłożony projekt zawiera wymagane załączniki, w tym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (załączniki nr 7 – 8), a także wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw (załączniki nr 9 – 12; 14-17).

Skład Orzekający wskazuje, że uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego ma charakter dyrektywny, a zatem wyznacza kierunki realizacji zadań przez organ wykonawczy. Jednocześnie stanowi upoważnienie do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach planowanych dochodów i przychodów oraz realizowanych wydatków i rozchodów.

Przedłożony do zaopiniowania projekt zakłada osiągnięcie w 2024 r. dochodów w wysokości: 3 709 029 101 zł, w tym dochodów bieżących – 3 122 144 105 zł i dochodów majątkowych – 579 884 996 zł.

Jednocześnie organ wykonawczy zaplanował wydatki w łącznej wysokości 3 653 447 662 zł, w tym wydatki bieżące – 3 017 160 892 zł i wydatki majątkowe – 636 286 770 zł.

Na podstawie powyższego ustalony na koniec 2024 r. wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 48 581 439 zł, którą zamierza się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasta.

W projekcie uchwały budżetowej przedstawiono przychody w łącznej wysokości 13 343 275 zł oraz rozchody w kwocie 61 924 714 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

W §18 projektu ustalono w prawidłowy sposób oraz wystarczającej wysokości limit zaciągania zobowiązań, o którym mowa w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł.

Zaproponowane w projekcie upoważnienia dla organu wykonawczego znajdują umocowanie w przepisach ustawy o finansach publicznych i nie budzą wątpliwości Składu Orzekającego.

Projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem art. 242, w myśl którego planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych, tj. rezerwy ogólnej i rezerwy celowej, mieszczą się w granicach norm określonych przepisami art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została utworzona zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261).

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.).

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Zastępca Skarbnika Miasta, wytworzono: 2023/11/21, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/11/22 14:41:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/11/22 14:41:08 nowa pozycja