Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie budżetu Miasta Szczecin na rok 2023

UCHWAŁA NR 50.109.8.2022
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie budżetu Miasta Szczecin na rok 2023

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
2. Ewelina Balcer - Członek
3. Marek Fras - Członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie budżetu Miasta Szczecin na rok 2023, pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie

Z przedłożonego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie budżetu Miasta Szczecin na rok 2023, wynika że jednostka planuje zakończyć rok budżetowy deficytem w kwocie 165 352 144 zł, którego pokrycie zaplanowano z przychodów: zaciągniętego kredytu w wysokości 163 741 217 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami budżetu w kwocie 1 610 927 zł.

Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego wysokość. Skład Orzekający wskazuje jednocześnie, że zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin przychody w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, na dzień wydania niniejszej opinii nie są możliwe do oceny ich realistyczności, albowiem jego wysokość determinować będzie wykonanie bieżącego roku budżetowego. Ewentualne osiągnięcie wyniku innego od zamierzonego przez organy Miasta Szczecin, skutkować będzie koniecznością zmiany prognozowanego wyniku budżetu roku 2023 lub zmianą źródeł pokrycia deficytu.

Prognozowane źródła pokrycia deficytu zostały zaplanowane w przychodach projektów uchwał Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia budżetu oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2023 - 2049.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).


Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2022/11/23, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/13 09:50:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/13 09:50:14 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/11/23 13:40:34 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/11/23 13:40:11 nowa pozycja