Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie sparwozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2022 roku wraz z informacją o stanie mienia

UCHWAŁA NR 50.109.2.2023

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia

 

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

 

1. Dawid Czesyk – Przewodniczący

2. Ewelina Balcer – Członek

3. Marek Fras – Członek

 

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2022 rok, przedłożone wraz z informacją o stanie mienia.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 31 marca br. W niniejszej opinii uwzględniono pismo Prezydenta Miasta z dnia 24 kwietnia 2023 r. (znak: WZFM S.3034.2.2023.KS) w zakresie dotyczącym załącznika nr 2.18.

 

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) i uwzględnia:

1) dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;

2) wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych;

3) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;

4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

 

Zawarta w sprawozdaniu informacja o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, odpowiada formule art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

 

Z przedłożonego do zaopiniowania sprawozdania wynika, że Miasto Szczecin rok budżetowy 2022 zakończyło następującymi wartościami:

                      plan                                wykonanie

dochody ogółem              3 369 532 711,64 zł        3 265 489 264,33 zł

dochody bieżące              2 868 262 304,57 zł        2 886 782 029,88 zł

dochody majątkowe            501 270 407,07 zł           378 707 234,45 zł

wydatki ogółem                3 668 752 961,64 zł        3 422 364 956,56 zł

wydatki bieżące                2 711 914 634,57 zł        2 622 755 850,60 zł

 

wydatki majątkowe            956 838 327,07 zł            799 609 105,96 zł

wynik budżetu                   -299 220 250,00 zł          -156 875 692,23 zł

przychody                          358 144 444,00 zł            368 144 444,36 zł

rozchody                              55 447 856,00 zł             55 447 853,00 zł

 

W ocenie Składu Orzekającego dane ujęte w opiniowanym sprawozdaniu są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych, wg stanu na dzień 31 marca 2023 r., sporządzonych na podstawie rozporządzeń: Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144, z późn. zm.) oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396, z późn. zm.).

 

Przedstawione w sprawozdaniu dane zostały zaklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.).

 

Z przedstawionych w sprawozdaniu danych wynika, iż na koniec okresu sprawozdawczego:

1) wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, co świadczy o zachowaniu reguły określonej w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

2) zachowana została relacja z art. 243 cyt. wyżej ustawy, ograniczająca wysokość zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego;

3) wystąpiły zobowiązania wymagalne o marginalnej wartości;

4) nie wystąpiły przekroczenia zaplanowanych w budżecie wydatków.

 

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

 

Ze względu na przedstawioną ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z niego zachowanie na koniec roku budżetowego podstawowych reguł ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2022 rok. Skład Orzekający podkreśla przy tym, iż nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu, mimo iż ze względów formalnych niniejsza opinia zawiera wybrane informacje o jego realizacji. Ocena stopnia wykonania budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

 

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta , wytworzono: 2023/04/27, odpowiedzialny/a: Zastępca Skarbnika Miasta , wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/27 08:30:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/27 08:30:20 nowa pozycja