Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr CCXV.472.2021

UCHWAŁA NR CCXV.472.2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2022 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regio-nalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Marek Fras - Członek
  3. Anna Suprynowicz - Członek

po rozpatrzeniu projektu budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok, pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie

Z przedłożonego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem zaopiniowania, projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2022 rok, wynika że jednostka planuje zakończyć rok budżetowy deficytem w wysokości 349 547 911 zł.

Jako źródła sfinansowania niedoboru wskazano przychody z tytułu zaciągniętych kredy-tów, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, a także niewykorzysta-nych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego wysokość.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szcze¬cin, uwzględnia przychody z ww. źródeł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w prawidłowej wysokości.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniej szej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o do-stępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2021/12/07, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2021/12/07 14:31:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2021/12/07 14:31:42 nowa pozycja