Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr CCXV.471.2021

UCHWAŁA NR CCXV.471.2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Marek Fras - Członek
  3. Anna Suprynowicz -Członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2022 rok.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami uzupełniającymi, przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem zaopiniowania, opracowany został zgodnie z wymogami określonymi uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), a w szczególności z art. 212-215 tej ustawy. Przedłożony projekt zawiera wymagane załączniki, w tym zestawienie planowanych kwot dotacji udziela¬nych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także wyodrębnienie dochodów i wy¬datków określonych przepisami odrębnych ustaw.

Projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), w myśl którego planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody wymienione we wskazanych przepisach.

Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych, tj. rezerwy ogólnej i rezerwy celowej, mieszczą się w granicach norm określonych przepisami art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została utworzona zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856). Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2021/12/07, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2021/12/07 14:29:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2021/12/07 14:29:41 nowa pozycja