Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022

UCHWAŁA NR 50.109.4.2023

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium z tytułu wykonania

budżetu za rok 2022

Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668, z późn. zm.) Skład Orzekający

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Dawid Czesyk – Przewodniczący

2. Ewelina Balcer – Członek

3. Marek Fras – Członek

pozytywnie

opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

Uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.)

przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wniosek nr 10 z dnia 1 czerwca 2023 r. Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta

Szczecin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Wniosek wpłynął do Izby w dniu 2 czerwca 2023 r.

Z nadesłanego wniosku i przedstawionej w nim opinii wynika, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta Szczecin zgodnie z wymogiem art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta wraz z opinią Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia Miasta. Ponadto przedmiot analizy Komisji stanowiła, wydana na podstawie art. 268 ww. ustawy,

opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym Miasta Szczecin. Komisja nie wniosła uwag do przedłożonych dokumentów, w tym sprawozdania z wykonania budżetu. Dodatkowo Komisja

wysłuchała wyjaśnień Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostek organizacyjnych Miasta Szczecin.

W ocenie Komisji przeprowadzone czynności sprawdzające pozwalają na ocenę, iż budżet Miasta został wykonany prawidłowo. Powyższe stanowi podstawę wystąpienia do Rady Miasta

Szczecin z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.

 

Wskazane okoliczności uzasadniają ocenę, iż wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium sporządzony został zgodnie z przywołanymi przepisami prawa, na podstawie

ustawowo określonych przesłanek i w ustawowo określonym terminie. Powyższe stwierdzenie implikuje pozytywną opinię Składu Orzekającego w przedmiocie przedłożonego wniosku.

Przedstawiona we wniosku przez Komisję Rewizyjną merytoryczna ocena wykonania zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania przedmiotowych zadań

uprawniony jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Skład Orzekający, jak wykazano, opiniując przedmiotowy wniosek ograniczył się do oceny prawidłowości wypracowania

tego wniosku przez Komisję i rozważenia czy podstawę tego wniosku w rzeczywistości stanowią ustawowe przesłanki, czyli ocena wykonania budżetu.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenie.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2023/06/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/06/30 13:16:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/06/30 13:16:51 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/06/30 13:13:04 nowa pozycja