Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr CCLXI.667.2021

UCHWAŁA NR CCLXI.667.2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XXXIV/970/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regio-nalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Marek Fras  - Członek
  3. Anna Suprynowicz - Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XXXIV/970/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok, pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie

Z przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie uchwały Nr XXXIV/970/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok, wynika że Miasto planuje zakończyć rok budżetowy deficytem w wysokości 364 808 703 zł.

Jako źródła sfinansowania niedoboru wskazano przychody z tytułu:

  1. zaciągniętych kredytów w wysokości 238 000 000 zł,
  2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 116 725 951 zł,
  3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 10 082 752 zł.

Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego wysokość.

Uchwała Nr XXXIV/969/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin uwzględnia przychody z ww. źródeł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w prawidłowej wysokości.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. I wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1429).

 

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2022/01/12, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2022/01/12 13:48:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2022/01/12 13:48:34 nowa pozycja