Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie sparwozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2021 roku wraz z informacją o stanie mienia

UCHWAŁA NR K.50.236.2022

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia


Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

 1. Dawid Czesyk - Przewodnicząca
 2. Ewelina Balcer - Członek
 3. KatarzynaKorkus - Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2021 rok, przedłożone wraz z informacją o stanie mienia.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta w dniu 31 marca br.

Przedłożone sprawozdanie w ocenie Składu Orzekającego zostało sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i uwzględnia:

 1. dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 2. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
 3. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 4. informację o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach.

W ocenie Składu Orzekającego dane ujęte w opiniowanym sprawozdaniu są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń: Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Przedstawione w sprawozdaniu dane zostały zaklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Z przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta danych wynika, iż na koniec okresu sprawozdawczego:

 1. zachowana została relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, reglamentująca stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących wykonanych na koniec roku budżetowego,
 2. zachowana została relacja z art. 243 cyt. wyżej ustawy, reglamentująca spłatę zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego,
 3. na koniec 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Skład Orzekający zwraca uwagę na następujące dochody pozyskane w roku 2021, które w pierwszej kolejności pozostają do wykorzystania w roku 2022 w ramach właściwej klasyfikacji budżetowej:

 1. z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pobranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 2. uzyskane na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.).

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia, która spełnia wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Ze względu na przedstawioną ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z niego zachowanie na koniec roku budżetowego podstawowych reguł ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok. Skład Orzekający podkreśla przy tym, iż nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu, mimo iż ze względów formalnych niniejsza opinia zawiera wybrane informacje o jego realizacji. Ocena stopnia wykonania budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 


Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2022/05/04, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/13 10:29:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/13 10:29:40 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/13 10:24:23 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/05/04 10:12:06 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2022/05/04 10:11:29 nowa pozycja