Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Miasto Szczecin

UCHWAŁA NR CXVI.249.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Miasto Szczecin

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zpóźn. zm.), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

 1. DawidCzesyk - Przewodniczący
 2. Katarzyna Korkus - Członek
 3. Anna Suprynowicz - Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość spłaty w latach 2026-2046, na warunkach określonych we wniosku, kredytu w kwocie 469 000 000 zł zaciąganego na finansowanie planowanego deficytu budże­towego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Uzasadnienie

Wniosek Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 469 000 000 zł wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 21 kwietnia 2020 r. We wniosku wskazano, iż przedmiotowy kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

We wniosku określono następujące warunki zaciągnięcia i spłaty kredytu, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:

 1. termin przekazania kredytu:
  • I transza w kwocie 378 100 000 zł - 2020 r.
  • II transza w kwocie 90 900 000 zł - 2021 r.
 2. termin i kwota spłaty kredytu: 2026 rok - 14 925 000 zł, 2027 rok - 23 488 200 zł, lata 2028-2044 24 684 210 zł rocznie, w 2045 roku - 9 759 210 zł oraz w 2046 roku - 1 196 020 zł.
 3. kwota i termin zapłaty odsetek:
  • 2020 r. - 11 340 000 zł
  • 2021 r. - 12 740 000 zł
  • 2022 r. - 14 067 000 zł
  • 2023 r. - 14 067 000 zł
  • 2024 r. - 14 067 000 zł
  • 2025 r. - 14 067 000 zł
  • 2026 r. - 14 067 000 zł
  • 2027 r. - 13 627 000 zł
  • 2028 r. - 12 919 000 zł
  • 2029 r. - 12 177 000 zł
  • 2030 r. - 11 436 000 zł
  • 2031 r. - 10 696 000 zł
  • 2032 r. - 9 955 000 zł
  • 2033 r. - 9 215 000 zł
  • 2034 r. - 8 474 000 zł
  • 2035 r. - 7 734 000 zł
  • 2036 r. - 6 993 000 zł
  • 2037 r. - 6 253 000 zł
  • 2038 r. - 5 512 000 zł
  • 2039 r. - 4 474 000 zł
  • 2040 r. - 3 733 000 zł
  • 2041 r. - 2 992 500 zł
  • 2042 r. - 2 252 000 zł
  • 2043 r. - 1 511 500 zł
  • 2044 r. - 770 700 zł
  • 2045 r. - 328 700 zł
  • 2046 r. - 35 880 zł

Podstawę zaciągnięcia objętego wnioskiem kredytu stwarza uchwała NrVII/219/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, a także uchwała Nr XVI/522/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok. Skład Orzekający ustalił, iż I transza kredytu ujęta została w przychodach budżetu oraz limitach, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający wskazuje, że zaciągnięcie drugiej transzy kredytu wymagało będzie jej ujęcia w limitach zaciągania zobowiązań, o któ­rych mowa w powyżej cytowanym przepisie. Ustalenie właściwych limitów zaciągania zobo­wiązań będzie czynić zadość wskazanemu przepisowi prawa, a tym samym dyspozycji art. 91 cyt. ostatnio ustawy.

Przychody, rozchody i wydatki (odsetki) związane z zaciąganym kredytem uwzględ­nione zostały w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecin na lata 2020-2046, ustalo­nej uchwałą Rady Miasta Szczecin. Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta, Skład Orzekający stwierdził, iż roczne obciążenie budżetu gminy z tytułu spłaty łącznej kwoty długu publicznego wraz z należnymi odsetkami nie będzie przekraczało maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, wynikającego z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z powyższych względów Skład Orzekający pozytywnie ocenił możliwość spłaty kre­dytu wskazanego w sentencji niniejszej uchwały.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w ter­minie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/05/14, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/13 13:17:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/13 13:17:23 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/13 12:58:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/05/14 14:29:19 nowa pozycja