Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 545/19 w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Data podpisania: 2019/12/23

Data wejścia w życie: 2020/01/01


ZARZĄDZENIE NR 545/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r.) oraz art. 11 ust. 1 i 2, art. 12, art. 13, 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) zarządzam co następuje: 


§ 1. Ustala się zasady współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia, zwane dalej Zasadami.


§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 499/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zm. Zarządzenie Nr 512/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2014 r.).


§ 3.
Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych, wniosków o realizację zadania z inicjatywy własnej oraz ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, a także wniosków o przydział nieruchomości lub lokalu, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowego zarządzenia, o którym mowa w § 2 za wyjątkiem § 4ust. 15, ust. 16, ust. 17, ust. 19, ust. 20 oraz § 6 ust. 8 i ust. 9 zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowiących załącznik do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin. 


§ 5
. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/12/23, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/11/12 15:19:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/11/12 15:19:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2019/12/31 12:19:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2019/12/31 12:01:59 nowa pozycja