Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2019 rok

UCHWAŁA NR CDLXVIII.902.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Dawid Czesyk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2019 rok.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2019 rok wraz z uzasadnieniem, przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, sporządzony został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), dalej ufp, a także wymogami określonymi w uchwale organu stanowiącego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, podjętej na podstawie art. 234 ufp.

Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami odpowiada wymogom określonym przepisami ww. ustawy, a w szczególności art. 212, art. 214 i art. 215.

Projekt zawiera przewidziane art. 212 ust. 1 pkt 8 upf wyodrębnienie dochodów i wydatków ustawowo z nimi powiązanych, określonych przepisami ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Prawo ochrony środowiska oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymienione dochody zostały w całości przeznaczone na odpowiadające im wydatki. Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych mieszczą się w granicach norm określonych przepisem art. 222 ufp. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została utworzona zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r, o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401. ze zm.).

Projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem art. 242 ufp, w myśl którego planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a także zachowanie relacji określonej przepisem art. 243 ufp. reglamentującej wysokość spłaty zadłużenia.

Zakres proponowanych upoważnień dla organu wykonawczego nie budzi zastrzeżeń. Ustalone limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań spełniają wymogi art. 212 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 89 ufp.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/12/21, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 08:42:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 08:42:40 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/12/21 11:01:56 nowa pozycja