Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Szczecin na 2019 rok

UCHWAŁA NR LXXV.141.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE


z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Szczecin na 2019 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  • Dawid Czesyk - Przewodniczący
  • Krystyna Goździk - Członek
  • Anna Suprynowicz - Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr 111/67/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok, pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie

Z przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie uchwały Nr 111/67/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok, wynika że jednostka planuje zakończyć rok budżetowy deficytem w wysokości 605 144 103,00 zł. Jako źródła sfinansowania niedoboru wskazano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego wysokość.

Uchwała nr 111/68/19 Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2019 i lata następne, uwzględnia przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa powyżej oraz zaciągniętych kredytów. Jednocześnie z przedstawionej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin wynika, iż zapewniono zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą, co wskazuje na możliwość spłaty planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej usta-wy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcze¬cinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2019/02/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 08:55:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 08:55:28 modyfikacja wartości
Kamila Sander 2023/04/14 08:49:36 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/02/28 13:06:15 nowa pozycja