Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu przez Miasto Szczecin z dnia 6 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR CCLXIX.499.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto Szczecin

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Anna Suprynowicz - Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość spłaty w latach 2019-2044, na warunkach określonych we wniosku, kredytu w kwocie 408 000 000 zł zaciąganego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

Wniosek Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 408 000 000 zł wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 29 lipca 2019 r. We wniosku wskazano, iż przedmiotowy kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

We wniosku określono następujące warunki zaciągnięcia i spłaty kredytu, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:

  1. termin przekazania kredytu: 2019 r.,
  2. termin i kwota spłaty kredytu: 2025 rok - 16 105 260 zł, lata 2026-2043 po 21 473 680 zł rocznie oraz w 2044 roku - 5 368 500 zł,
  3. kwota i termin zapłaty odsetek:

2019 r. - 7 140 000 zł
2020 r. - 14 280 000 zł
2021 r. - 14 280 000 zł
2022 r. - 14 280 000 zł
2023 r. - 14 280 000 zł
2024 r. - 14 280 000 zł
2025 r. - 14 280 000 zł
2026 r. - 13 720 000 zł
2027 r. - 12 960 000 zł
2028 r. - 12 210 000 zł
2029 r. - 11 460 000 zł
2030 r. - 10 710 000 zł
2031 r. - 9 958 000 zł
2032 r. - 9 207 000 zł
2033 r. - 8 455 000 zł
2034 r. - 7 704 000 zł
2035 r. - 6 952 000 zł
2036 r. - 6 201 000 zł
2037 r. - 5 449 000 zł
2038 r. - 4 697 000 zł
2039 r. - 3 570 000 zł
2040 r. - 2 818 000 zł
2041 r. - 2 067 000 zł
2042 r. - 1 315 000 zł
2043 r. - 563 700 zł
2044 r. - 187 900 zł
 

Podstawę zaciągnięcia objętego wnioskiem kredytu stwarza uchwała NrVII/219/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz uchwała Nr VI/192/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 rok. Skład Orzekający ustalił, iż kwota kredytu ujęta została w przychodach budżetu oraz limitach, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, co czyni zadość wskazanemu przepisowi prawa a także dyspozycji art. 91 cyt. ostatnio ustawy.

Przychody, rozchody i wydatki (odsetki) związane z zaciągnięciem opiniowanego kredytu uwzględnione zostały w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecin na lata 2019-2047, ustalonej uchwalą Rady Miasta Szczecin. Na podstawie prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta, Skład Orzekający stwierdził, iż roczne obciążenie budżetu Miasta z tytułu spłaty łącznej kwoty długu publicznego wraz z należnymi odsetkami nie będzie przekraczało maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, wynikającego z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z powyższych względów Skład Orzekający pozytywnie ocenił możliwość spłaty kredytu wskazanej w sentencji niniejszej uchwały.

Skład Orzekający wydając niniejszą opinię zwraca uwagę na dokonaną przez ustawodawcę nowelizację ustawy o finansach publicznych1, która zakłada zmianę sposób obliczania maksymalnego wskaźnika zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Stosownie do art. 9 ww. ustawy zdolność Miasta do spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia należy rozpatrywać przy uwzględnieniu nowych regulacji, mając na względzie zachowanie relacji określonej w drodze art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą kwoty długu. Tym samym zaleca się monitorowanie przez jednostkę zdolności spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ww. ustawą.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.


Przewodniczący Składu Orzekającego

Dawid Czesyk

 

1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500).

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2019/08/19, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 08:38:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 08:38:37 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/08/19 12:04:09 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/08/19 12:02:48 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/08/19 12:01:08 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/08/19 11:54:35 nowa pozycja