Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2019 rok

UCHWAŁA NR CDLXVIII.903.2018

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W SZCZECINIE

z dnia 11 grudnia 2018 r

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2019 r.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Dawid Czesyk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2019 r.

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu budżetu.

Uzasadnienie


W projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2019 r. zaplanowano deficyt w wysokości 446 820 714 zł. Jako źródła pokrycia deficytu ustalono:

  • wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 148 357 276 zł,
  • kredyty bankowe w kwocie 298 463 438 zł.

Wskazane źródła pokrycia deficytu budżetowego przewidziane zostały w art. 217 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych.

Projekty budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, uwzględniające opisany wyżej deficyt oraz przychody i rozchody projektowanego budżetu, zachowują relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych i tym samym spełniają ustanowione w tych przepisach warunki uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował możliwość sfinan-sowania deficytu budżetu planowanego na 2019 r.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza opinia, na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-blicznych, podlega publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.).

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/12/21, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 08:44:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 08:44:57 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/12/21 11:09:04 nowa pozycja