Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie sparwozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2019 roku wraz z informacją o stanie mienia

UCHWAŁA NR CXI.240.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Dawid Czesyk - Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus - Członek
3. AnnaSuprynowicz - Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2019 rok, przedłożone wraz z informacją o stanie mienia.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 31 marca br.

Przedłożone sprawozdanie w ocenie Składu Orzekającego zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład Orzekający stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uwzględnia:

  1. dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  2. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  3. wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych;
  4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Skład Orzekający zauważa, iż zawarta w sprawozdaniu informacja o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie odpowiada formule art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach, w brzmieniu obowiązującym od dnia 6 września 2019 r., przewidującej określony sposób wyszczególnienia kosztów funkcjonowania systemu wraz z objaśnieniami.
W ocenie Składu Orzekającego dane ujęte w opiniowanym sprawozdaniu są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Przedstawione w sprawozdaniu dane te zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Z przedmiotowych danych wynika, iż na koniec okresu sprawozdawczego:

  1. zachowana została relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, reglamentująca stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących wykonanych na koniec roku budżetowego,
  2. zachowana została relacja z art. 243 cyt. wyżej ustawy, reglamentująca spłatę zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego,
  3. nie występują zobowiązania wymagalne ani przekroczenie zaplanowanych w budżecie wydatków.

Skład Orzekający zwraca uwagę na występujące na koniec 2019 r. zobowiązania wymagalne samorządowych instytucji kultury, których organem założycielskim jest Miasto Szczecin.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami powołanego wyżej przepisu.

Ze względu na przedstawioną ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z niego zachowanie na koniec roku budżetowego podstawowych reguł ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2019 rok. Skład Orzekający podkreśla przy tym, iż nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu, mimo iż ze względów formalnych niniejsza opinia zawiera wybrane informacje o jego realizacji. Ocena stopnia wykonania budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządznia Finasami Miasta, wytworzono: 2020/05/05, odpowiedzialny/a: Dyrektor wydzialu, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 08:48:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 08:48:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/05/05 13:58:21 nowa pozycja