Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wybory ławników - uzupełniające

Uchwała Nr XLIV/1264/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się do Rady Miasta Szczecin z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających 50 ławników na kadencję lat 2016 - 2019 do Sądu Okręgowego w Szczecinie do orzekania z zakresu spraw cywilnych rodzinnych.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.)

2. Kto może zostać ławnikiem?
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działaność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
3. Kto nie może zostać ławnikiem?
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?
 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.
 
5. Wymagane dokumenty

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, wraz z dokumentami wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
 
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
  • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
  • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można również pobrać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło, sala 62) w godzinach od 7.30 do 16.00.

6. Do kiedy można zgłąszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2018 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, pok.159 (prawe skrzydło) w godzinach 7.30 - 15.30.
 
7. Opłaty

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z art.13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl

Pouczam o prawie do żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.

Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Gminy Miasto Szczecin – Urzędu Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Kandydat/ka wyraża zgodę na udostępnienie imienia i nazwiska jako kandydata na ławnika w wyborach uzupełniających na ławników sądowych kadencji lat 2016-2019 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Kandydat/ka wyrażazgodę nazbieraneiprzetwarzanie danych osobowychprzez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, napodstawieobowiązujących przepisów w zakresieochrony danychosobowych na podstawie unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wcelu przeprowadzenia procedury wyboru ławników w wyborach uzupełniających na lata 2016-2019 przez radę gminy oraz do czynności administracyjnych sądu związanych z organizacją pracy ławników.

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2 - 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Kartę zgłoszenia wraz załącznikami (informacja z Krajowego Rejestru Karnego; oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; dwa zdjęcia; aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji; lista osób zgłaszających kandydata) podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są jednocześnie wykorzystywane przez administrację sądu. W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian ławnik powinien je zgłosić do oddziału administracyjnego właściwego sądu.

Informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 91 424 5702, bip.um.szczecin.pl.
  • Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Szczecin jest p. Grzegorz Holka – Główny Specjalista.
  • Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wcelu przeprowadzenia procedury wyboru ławników w wyborach uzupełniających na lata 2016-2019 przez radę gminy oraz do czynności administracyjnych sądu związanych z organizacją pracy ławników..
  • Dane będą przetwarzane w zbiorze doraźnym i zostaną usunięte po zakończeniu wyborów uzupełniających na ławników sądowych kadencji lat 2016-2019.
  • Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Właściciel danych osobowych ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
udostępnił: brm, wytworzono: 2018/05/21, odpowiedzialny/a: marta czapiewska, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/06/26 08:32:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/06/26 08:32:58 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/09/19 08:58:42 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/05/28 12:37:59 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/05/24 12:50:11 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/05/24 08:45:30 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/05/21 15:06:30 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/05/21 15:06:08 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/05/21 15:05:46 nowa pozycja