Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok z dnia 10 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR CLXXVII.341.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zra.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Dawid Czesyk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XL/1150/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XLVII50/18 Rady Miasta Szczecin dokonała zmian budżetu skutkujących zwiększeniem deficytu budżetowego o 11 500 000 zł, tj. do kwoty 594 660 923 zł. Jako źródło sfinansowania niedoboru wskazano przychody z:

  • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 280 204 013 zł,
  • zaciągniętych kredytów w wysokości 314 456 910 zł.

Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego wysokość.

Z uchwały Nr XL/1151/18 Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne wynika, że w 2018 r. uwzględniono przychody ogółem w kwocie 643 954 013 zł, z tego z tytułu wolnych środków w kwocie 280 204 013 zł, przeznaczonych na pokrycie deficytu, kredytów w kwocie 359 500 000 zł, z tego na pokrycie deficytu - 314 45 6910 zł oraz innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu w kwocie 4 250 000 zł.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).
 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/05/18, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 09:10:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 09:10:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/05/18 08:28:04 nowa pozycja