Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2018 roku

UCHWAŁA NR CCCLXVI.651.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk - Członek
3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2018 r.

Uzasadnienie

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Prezydent Miasta Szczecin - realizując obowiązki wynika-jące z przepisu art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

  • informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r..
  • informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne.

W dniu 3 września 2018 r. zostały przekazane informacje o przebiegu wykonania pla-nów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r., uwzględniające stan należności i zobowiązań.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone informacje na ogół spełniają wymogi uchwały Nr VIII/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego.

Dokonując oceny informacji o przebiegu wykonania budżetu, Skład Orzekający uwzględnił zgodność zawartych w niej danych z wielkościami zaplanowanymi uchwałą budżetową (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) oraz wielkościami wykonanymi - ujętymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Ponadto Skład Orzekający stwierdził, iż wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. przebiegło z zachowaniem zasad wyrażonych w przepisach art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj.:

  • wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki;
  • nie przekroczono limitu planowanych wydatków oraz planowanych rozchodów;
  • zobowiązania regulowano terminowo.

Zachowana została relacja określona art. 243 ustawy; planowany na 2018 r. (wg stanu na 30.06.2018 r.) wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 3,48%, a wskaźnik dopuszczalny:

  • obliczony przy uwzględnieniu wartości planowanych za III kw. 2017 r. wynosi 12,46%,
  • obliczony przy uwzględnieniu wartości wykonanych w 2017 r. wynosi 13,82%.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/09/26, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 09:01:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 09:01:36 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/09/26 12:37:34 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/09/26 12:28:10 nowa pozycja