Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr CCCXL.532.2017

UCHWAŁA NR CCCXL.532.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2018 rok.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2018 rok,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2018 r. został przekazany Regional¬nej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 20 października br.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 2 222 506 329 zł, wydatki ogółem w wysokości 2 683 968 697 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w wysokości 461 462 368 zł. Z uchwały wynika, że źródłem pokrycia deficytu będą:

  • kredyty bankowe w kwocie 337 206 910 zł,
  • wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 124 255 458 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały określone zgodnie z art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają finansowanie deficytu budżetowego.

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne, w 2018 roku uwzględniono przychody w kwocie 510 755 458 zł, z tego z tytułu kredytów w kwocie 386 000 000 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 337 206 910 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 124 255 458 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu.

Możliwości uchwalania budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 r. są określone przepisami art. 242 i art. 243 (z uwzględnieniem art. 244) cytowanej ustawy o fi¬nansach publicznych. Z przepisów tych wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ponadto organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że relacja planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań, o których mowa w powołanym art. 243 - tj. zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z odsetkami i dyskontem - do dochodów danego roku budżetowego przekroczy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Z przedstawionych w projekcie budżetu danych wynika, że w 2018 r. planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 4,00%, przy dopusz¬czalnym 12,46%.

W stanie rzeczy, planowany na 2018 rok deficyt budżetowy w wysokości 461 462 368 zł ze względów formalnych, jest możliwy do sfinansowania wyżej wymienio-nymi wolnymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym pod warunkiem, że wolne środki pieniężne wystąpią w rozliczeniu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymie-nionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza opinia, na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podlega publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/11/23, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2017/11/23 09:37:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2017/11/23 09:37:05 nowa pozycja