Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2018 rok

UCHWAŁA NR CCCXL.532.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2018 rok.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2018 rok,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2018 r. został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 20 października br.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 2 222 506 329 zł, wydatki ogółem w wysokości 2 683 968 697 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w wysokości 461 462 368 zł. Z uchwały wynika, że źródłem pokrycia deficytu będą:

  • kredyty bankowe w kwocie 337 206 910 zł,
  • wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 124 255 458 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały określone zgodnie z art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają finansowanie deficytu budżetowego.

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne, w 2018 roku uwzględniono przychody w kwocie 510 755 458 zł, z tego z tytułu kredytów w kwocie 386 000 000 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 337 206 910 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 124 255 458 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu.

Możliwości uchwalania budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 r. są określone przepisami art. 242 i art. 243 (z uwzględnieniem art. 244) cytowanej ustawy o finansach publicznych. Z przepisów tych wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ponadto organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że relacja planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań, o których mowa w powołanym art. 243 - tj. zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z odsetkami i dyskontem - do dochodów danego roku budżetowego przekroczy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Z przedstawionych w projekcie budżetu danych wynika, że w 2018 r. planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 4,00%, przy dopuszczalnym 12,46%.

W stanie rzeczy, planowany na 2018 rok deficyt budżetowy w wysokości 461 462 368 zł ze względów formalnych, jest możliwy do sfinansowania wyżej wymienio-nymi wolnymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym pod warunkiem, że wolne środki pieniężne wystąpią w rozliczeniu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymie-nionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza opinia, na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podlega publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/11/23, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 09:05:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 09:05:59 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/11/23 09:37:05 nowa pozycja