Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok z dnia 9 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR X.22.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 zakłada deficyt budżetowy w wysokości 605 909 879 zł, który zgodnie z postanowieniami § 3 uchwały ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

  • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 171 702 969 zł,
  • kredytów w wysokości 434 206 910 zł.

Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywają jego wysokość.

Wysokość wolnych środków, o których mowa wyżej, nie jest możliwa do zweryfikowania na dzień wystawiania niniejszej opinii z uwagi na brak dokumentów finansowych pozwalających ustalić faktyczne wykonanie przedmiotowych środków w 2017 roku.

Stąd też Skład Orzekający zwraca uwagę, iż w przypadku uzyskania faktycznych środków w wysokości niewystarczającej do pokrycia planowanego deficytu, konieczna będzie stosowna zmiana przyjętych wartości.

Z uchwały Nr XXXVI/1054/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne wynika, że w 2018 r. uwzględniono przychody ogółem w kwocie 655 202 969 zł, z tego z tytułu wolnych środków w kwocie 171 702 969 zł, przeznaczonych na pokrycie deficytu, kredytów w kwocie 483 000 000 zł, z tego na pokrycie deficytu - 434 206 910 zł oraz innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu w kwocie 500 000 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie na 2018 rok, o ile wolne środki w planowanej wysokości zostaną faktycznie wykonane.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcze¬cinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764.).

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz


 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/01/16, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 09:12:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 09:12:02 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/01/16 12:02:48 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/01/16 11:59:05 nowa pozycja